Kombinat ciepłowniczy

Moderatorzy: Global Moderator, Moderator

Kombinat ciepłowniczy

Postautor: admin_o » 18 czerwca 2012, 12:42

Szanowni Państwo
Prezydent Olsztyna polecił przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących poznania opinii mieszkańców na temat "Wyboru rozwiązań technologicznych i organizacyjnych związanych z zabezpieczeniem mieszkańców Olsztyna w ciepło".
Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących tego wyjątkowo ważnego dla przyszłości Olsztyna zagadnienia. Zachęcamy do dyskusji na Forum Platformy Konsultacji Społecznych oraz do wzięcia udziału w spotkaniu otwartym w dniu 26 czerwca 2012 roku (wtorek) o godz. 17.00 w sali 219 olsztyńskiego Ratusza.

Opis do konsultacji.
Ze względu na decyzję Michelin Polska S.A. o zaprzestaniu dostaw ciepła do miejskiej sieci z końcem roku 2017, miasto ma niespełna 5 lat na wdrożenie rozwiązania, które pozwoli na utrzymanie bezpieczeństwa dostaw ciepła wszystkim odbiorcom zasilanym z miejskiej sieci. Dotychczas ustalono faktyczną skalę przedsięwzięcia, a następnie możliwe warianty technologiczne oraz modele biznesowe.
Już pierwsze własne analizy wskazały, że najlepszym rozwiązaniem dla miasta jest budowa nowoczesnego źródła energetycznego produkującego ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu. Kogeneracja jest pożądanym i wskazywanym w polityce energetycznej Polski i Unii Europejskiej sposobem wytwarzania energii.
Na potrzeby budowy nowego źródła, z uwzględnieniem walorów logistycznych oraz możliwości połączenia z siecią energetyczną i ciepłowniczą udało się wybrać odpowiednią działkę objętą planem miejscowym i zakwalifikowaną pod przedsięwzięcie energetyczne, która obecnie jest już w posiadaniu Spółki MPEC. Aby ocenić możliwości generacji energii elektrycznej, zlecono opracowanie analizy wyprowadzenia mocy oraz możliwych rozpływów do sieci energetycznej.
W celu uzyskania odpowiedzi o optymalnej, rekomendowanej technologii w oparciu o bezpieczne i dostępne paliwo zlecono opracowanie wielowariantowej koncepcji technicznej oraz studium wykonalności. Wzięto pod uwagę gaz ziemny, biomasę oraz paliwo alternatywne pochodzące z odpadów komunalnych tzw. RDF. W analizach nie brano pod uwagę wykorzystania węgla ze względu na założenie utrzymania produkcji na tym paliwie w istniejącej ciepłowni miejskiej.
Przeprowadzone analizy i opracowania eksperckie wskazały, iż najbardziej rentownymi i bezpiecznymi rozwiązaniami są bloki parowo-gazowe, ewentualnie uzupełnione o dodatkowe instalacje do spalania biomasy lub innych paliw alternatywnych. Ze względu na uzasadnioną dla Olsztyna politykę połączenia gospodarki odpadowej z energetyczną podjęto decyzję o rekomendacji właśnie takiego układu nazwanego roboczo „kombinatem energetycznym”.
Podjęto również stosowne działania w celu uzyskania decyzji środowiskowej oraz warunków technicznych dostawy gazu, energii elektrycznej oraz wody. Uzyskane do tej pory ekspertyzy wskazały najbardziej optymalny model konfiguracji systemu ciepłowniczego, opierający się na przejęciu głównego zasilania z nowej elektrociepłowni oraz docelowym zredukowaniu ciepłowni miejskiej do roli źródła uzupełniająco – szczytowego.
W celu określenia modelu organizacyjnego, ustalenia inwestora oraz źródeł finansowania,wykonana została analiza instytucjonalna. Weryfikacja wykonana przez instytucje finansowe wykazała brak zdolności spółki MPEC do zaciągania tak dużych zobowiązań, a także brak możliwości uzyskania wsparcia czy poręczenia ze strony Gminy. Ostatecznie model takiej organizacji ukształtował się po przeprowadzeniu analizy prawnej, instytucjonalnej oraz serii testów rynkowych. Biorąc pod uwagę wszystkie dotychczasowe ustalenia, jak również uwzględniając perspektywę konsekwencji podjętych decyzji, ustalono, że realizacją inwestycji powinna zająć się powołana na bazie wkładu MPEC i Partnera prywatnego spółka celowa.
Procedura wyboru partnera musi co do zasady opierać się o zapisy Ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, jednakże w trybie negocjacji z ogłoszeniem, co zasadniczo nie odróżnia jej znacząco od typowego przetargu.
Model przyszłej organizacji opierać się ma o udziały, podział ryzyka i zadań pomiędzy spółką miejską będącą podmiotem publicznym, a partnerem prywatnym. Od Partnera oczekiwać się będzie wkładu kapitałowego w wysokości środków na pokrycie wkładu własnego niezbędnego do zaciągnięcia przez nową spółkę celową kredytu na całość inwestycji. Zdolność realizacyjna oraz operacyjna spółki celowej ma opierać się o wniesione przez partnera prywatnego wiedzę i doświadczenie.
MPEC wprowadzi aportem do nowej spółki zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci ciepłowni miejskiej. Razem z ciepłownią do nowej struktury przejdzie również załoga ciepłowni, która będzie stanowić trzon osobowy również dla nowego źródła. Takie rozwiązanie pozwoli na optymalne zarządzanie majątkiem wytwórczym, a MPEC uzyska udziały w nowej spółce. Wkładem MPEC będzie również nieruchomość pod budowę. Wniesienie przez MPEC ciepłowni aportem do nowej spółki nie jest w żadnym wypadku tożsame z prywatyzacją przedsiębiorstwa. Należy to raczej traktować jako formę inwestycji dostępnych przez Gminę środków majątkowych w znacznie większym i bardziej w dochodowym przedsięwzięciu.
Bardziej szczegółowy opis aktualnej sytuacji oraz samego projektu zamieszczony jest na portalu informacyjnym: www.EC.Olsztyn.pl .

Proces informowania:
W ramach dotychczasowej akcji informacyjnej w zakresie projektu zabezpieczenia potrzeb energetycznych dla mieszkańców Olsztyna po roku 2017 – Kombinat energetyczny (dalej projekt), przeprowadzone zostały dotychczas następujące działania:
1) Rada Miasta Olsztyna Uchwałą nr XVII/246/11 z dnia 30 listopada 2011 r. przyjęła opracowane na zlecenie Miasta Olsztyna „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna”. Dokument ten przed zatwierdzeniem został wcześniej wyłożony do informacji publicznej oraz zamieszczony na oficjalnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna. Zgodnie z powyższą Uchwałą Rady Miasta rekomendowanym rozwiązaniem jest wybudowanie nowego źródła pracującego, jako podstawowe oraz dostosowanie Ciepłowni Kortowo do funkcji źródła uzupełniającego;
2) na przełomie marca i kwietnia 2012 r. odbyły się spotkania z radnymi wszystkich Klubów Radnych, w tym Platformy Obywatelskiej, Ponad Podziałami, Demokratyczny Olsztyn oraz Prawo i Sprawiedliwość. Na spotkaniach szczegółowo omówiona została prezentacja „Nowa strategia energetyczna Olsztyna po 2015 r. – bieżąca analiza stanu przygotowań. Model realizacji przedsięwzięcia poprzez Spółkę Celową w Partnerstwie Publiczno–Prywatnym”;
3) w dniu 12 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta przedstawiona została również prezentacja „Nowa strategia energetyczna Olsztyna po 2015 r. – bieżąca analiza stanu przygotowań. Model realizacji przedsięwzięcia poprzez Spółkę Celową w Partnerstwie Publiczno–Prywatnym”. Projekt był także wielokrotnie przedmiotem dyskusji na wcześniejszych posiedzeniach Komisji.
4) w dniu 24 maja 2012 r. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie Prezydenta Olsztyna z Przewodniczącymi Rad Osiedli przy udziale MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie, na którym przedstawiona została prezentacja pt. „EC Olsztyn – Kombinat Energetyczny (realizacja przedsięwzięcia poprzez Spółkę Celową w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym)”.
Zaprezentowano również stronę internetową poświęconą projektowi. Warto dodać, że na spotkaniu Przewodniczący Rad Osiedli mieli bezpośrednią możliwość zadawania pytań odnośnie projektu.
5) w dniu 28 maja 2012 r. oficjalnie uruchomiona została strona internetowa dla mieszkańców Olsztyna, na której szczegółowo przedstawiony został projekt nowego źródła „EC Olsztyn – Kombinat Energetyczny”. Strona służy przede wszystkim informowaniu mieszkańców o projekcie. Zainteresowani mieszkańcy mają możliwość poprzez stronę internetową kierowania pytań dotyczących projektu, na które Spółka odpowiada na bieżąco. Warto dodać, że o rozpoczęciu funkcjonowania strony internetowej poinformowani zostali mieszkańcy poprzez media olsztyńskie.


admin_o
 
Posty: 378
Rejestracja: 08 lutego 2010, 12:11

Odp: Kombinat ciepłowniczy

Postautor: bartek_b » 19 czerwca 2012, 15:27

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/15/11 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn,
Rozdział 2. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych,
§ 5. Otwarte spotkania z mieszkańcami,
punkt 5. Informacja o spotkaniach konsultacyjnych powinna być podana do wiadomości publicznej co najmniej na 2 tygodnie przed terminem spotkania w Biuletynie Informacji Publicznej, na internetowej Platformie Konsultacji Społecznych Miasta Olsztyna oraz w co najmniej 2 lokalnych środkach przekazu (radio, telewizja, gazety codzienne, portale internetowe), proszę o zmianę terminu spotkania w sprawie "Wyboru rozwiązań technologicznych i organizacyjnych związanych z zabezpieczeniem mieszkańców Olsztyna w ciepło".

Zgodnie z powyżej cytowaną Uchwałą najbliższym możliwym terminem jest 03.07.2012
bartek_b
 
Posty: 369
Rejestracja: 18 października 2010, 20:49

Odp: Kombinat ciepłowniczy

Postautor: OkiemEkonomisty » 19 czerwca 2012, 18:41

Proszę o odpowiedź co właściwie jest przedmiotem konsultacji?
1. Z powyższego ogłoszenia wynika, że chodzi o dyskusję i wyrażanie opinii na zasadzie "musztardy po obiedzie" skoro wszystko już jest wiadome i optymalne rozwiązania wybrane.
2. Proszę o informacje gdzie można znaleźć cytowane dokumenty źródłowe - najlepiej linki
OkiemEkonomisty
 
Posty: 43
Rejestracja: 19 października 2011, 17:04

Odp: Kombinat ciepłowniczy

Postautor: jerz » 19 czerwca 2012, 19:11

jerz
 
Posty: 3
Rejestracja: 19 czerwca 2012, 07:31

Odp: Kombinat ciepłowniczy

Postautor: hajny.tomasz » 20 czerwca 2012, 14:06

Szanowni PaństwoZe względu na pojawiające się w mediach informacje dotyczące tego projektu i pomimo prowadzenia przez MPEC Sp. z o.o. dotychczasowej akcji informacyjnej, wciąż jest wiele pytań, Prezydent Olsztyna skorzystał ze swoich uprawnień i polecił
przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących "Wyboru rozwiązań
technologicznych i organizacyjnych związanych z zabezpieczeniem mieszkańców Olsztyna w ciepło".Data spotkania otwartego została zaplanowana na 26 czerwca ze względu na możliwość
przeprowadzenia spotkania przed zbliżającym się okresem urlopowym i dotarcie do jak
najszerszej grupy mieszkańców. Proponowany termin umożliwia ponadto udział
szerokiego grona ekspertów, biorących udział w przygotowaniach założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło.Tematyka tych konsultacji dotyczy wyjątkowo ważnego dla przyszłości Olsztyna
zagadnienia. Ze względu na decyzję Michelin Polska S.A. o zaprzestaniu dostaw ciepła
do miejskiej sieci z końcem roku 2017, miasto ma niespełna 5 lat na wdrożenie
rozwiązania, które pozwoli na utrzymanie bezpieczeństwa dostaw ciepła wszystkim
odbiorcom zasilanym z miejskiej sieci. Chcielibyśmy się skoncentrować na
dostarczeniu Państwu pełnej i przejrzystej informacji w tej sprawie.
hajny.tomasz
 
Posty: 52
Rejestracja: 04 marca 2011, 12:37

Odp: Kombinat ciepłowniczy

Postautor: Adam Socha » 20 czerwca 2012, 17:07

1. Proszę o precyzyjną odpowiedź, czy spotkanie otwarte 26 czerwca o g. 17.00 jest zgodne z Uchwałą Nr IV/15/11 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn, Rozdziałem 2. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych?
2. Czy w spotkaniu 26 czerwca będzie uczestniczył prezydent miasta, pan Piotr Grzymowicz?
3. Czy na spotkanie został zaproszony przedstawiciel Michelin celem poinformowaniu o stanowisku tej firmy w przedmiotowej sprawie?
4. Czy na to spotkanie zostali zaproszeni autorzy wystąpienia do prezydenta miasta nt. budowy kombinatu z olsztyńskiego oddziału SIMP?
5. Czy na to spotkanie został zaproszony prezes SM "Pojezierze"?
Pozdrawiam
Adam Socha
Adam Socha
 
Posty: 2
Rejestracja: 08 lutego 2011, 09:26

Odp: Kombinat ciepłowniczy

Postautor: bartek_b » 20 czerwca 2012, 23:16

Dziękuję za odpowiedź, jednak nie zmienia to faktu, że podany termin jest niezgodny z cytowaną uchwałą Rady Miasta.

W moim rozumieniu tego punktu uchwały dwutygodniowy termin, pozwala chętnym do wzięcia udziału w konsultacjach, na wygospodarowanie czasu na takie spotkanie.
Skracanie tego terminu znacznie tą możliwość ogranicza.
bartek_b
 
Posty: 369
Rejestracja: 18 października 2010, 20:49

Odp: Kombinat ciepłowniczy

Postautor: hajny.tomasz » 22 czerwca 2012, 13:27

Użytkownik Adam Socha napisał/a

1. Proszę o precyzyjną odpowiedź, czy spotkanie otwarte 26 czerwca o g. 17.00 jest zgodne z Uchwałą Nr IV/15/11 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn, Rozdziałem 2. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych?
2. Czy w spotkaniu 26 czerwca będzie uczestniczył prezydent miasta, pan Piotr Grzymowicz?
3. Czy na spotkanie został zaproszony przedstawiciel Michelin celem poinformowaniu o stanowisku tej firmy w przedmiotowej sprawie?
4. Czy na to spotkanie zostali zaproszeni autorzy wystąpienia do prezydenta miasta nt. budowy kombinatu z olsztyńskiego oddziału SIMP?
5. Czy na to spotkanie został zaproszony prezes SM "Pojezierze"?
Pozdrawiam
Adam Socha


Szanowny Panie

Spotkanie w dniu 26.06 ma charakter otwarty i każdy może w nim uczestniczyć do czego serdecznie zachęcamy.

Mimo to zostały wystosowane zaproszenia do Michelin Polska S. A. oraz do
największych odbiorców ciepła w Olsztynie m.in. SM Pojezierze.

zespół Biura Komunikacji Społecznej
hajny.tomasz
 
Posty: 52
Rejestracja: 04 marca 2011, 12:37

Odp: Kombinat ciepłowniczy

Postautor: jerz » 24 czerwca 2012, 10:10

Witam, żeby nad czyms dyskutować, trzeba miec nad czym.Stąd wlasnie wykonane przez MPEC i zlecone na zewnątrz liczne analizy. Z analiz wyłoniło się kilka wariantów powstania przyszłego źródła ciepła. A konsultacje mogą dotyczyć wypracowanych modeli,czy rozwiązań.Proces wypracowywania decyzji o przyszłym rozwiązaniu rozpocznie się dopiero od uchwały Zgromadzeenia Wspólników zezwalającej na tryb wyboru Partnera. Zaś jakakolwiek ostateczna decyzja, będzie dopiero po negocjacjach. Więc nie jest to żadna "musztarda po obiedzie", a raczej tworzywo do dalszej dyskusji.
jerz
 
Posty: 3
Rejestracja: 19 czerwca 2012, 07:31

Odp: Kombinat ciepłowniczy

Postautor: bartek_b » 25 czerwca 2012, 00:08

Proszę o podanie na wtorkowym spotkaniu i na platformie konsultacji społecznych, terminu kolejnego spotkania, zgodnego z uchwałą o konsultacjach społecznych.

Jak rozumiem na spotkaniu wtorkowym będzie można zadawać pytania i komentować przedstawiane informacje?
bartek_b
 
Posty: 369
Rejestracja: 18 października 2010, 20:49

Odp: Kombinat ciepłowniczy

Postautor: OkiemEkonomisty » 25 czerwca 2012, 21:47

[quote=""jerz" post=3500"]na stronie www.ec.olsztyn.pl[/quote]

Panie Uścinowicz, nie pytam o infantylną stronkę na poziomie szkoły podstawowej ale o linki do dokumentów analitycznych wspomnianych w ogłoszeniu o konsultacjach.
OkiemEkonomisty
 
Posty: 43
Rejestracja: 19 października 2011, 17:04

Odp: Kombinat ciepłowniczy

Postautor: jerz » 26 czerwca 2012, 12:43

Szanowny Panie, dokumenty analityczne, o których Pan wspomina nie są "olinkowane". Tym niemniej znają je władze miasta, olsztyńscy radni, rady osiedli, czy inni odbiorcy ciepła. Będzie Pan miał zresztą okazję wymienić poglądy, dziś (wtorek, 26 bm. godz. 17.00, ratusz), z ich autorami. Co do Pańskiego odbioru strony www.ec.olsztyn.pl, cóż - kwestia gustu. W naszym rozumieniu spełnia swoją informacyjną rolę. Jeszcze jedno: nie przypominam sobie momentu naszego zapoznawania się. Liczę, że wie Pan, o czym piszę. Pozdrawiam
jerz
 
Posty: 3
Rejestracja: 19 czerwca 2012, 07:31

Odp: Kombinat ciepłowniczy

Postautor: bartek_b » 28 czerwca 2012, 10:26

Proszę o zamieszczenie materiałów, które były prezentowane na spotkaniu otwartym 26 czerwca i które były prezentowane na sesji Rady Miasta 27 czerwca (zakładam, że to były te same materiały).
Nie wszystkie zaprezentowane slajdy są zamiesczone na stronie ECO Olsztyn.
bartek_b
 
Posty: 369
Rejestracja: 18 października 2010, 20:49

Odp: Kombinat ciepłowniczy

Postautor: rleszczynski » 28 czerwca 2012, 10:39

Witam
Materiały, o które Pan prosi od wczoraj, zgodnie z obietnicą Prezesa MPEC są dostępne na stronie EC w dziale Aktualności.
http://www.ec.olsztyn.pl/aktualnosci
rleszczynski
 
Posty: 6
Rejestracja: 18 czerwca 2012, 11:59

Odp: Kombinat ciepłowniczy

Postautor: rleszczynski » 28 czerwca 2012, 11:11

Witam
Materiały, o które Pan prosi od wczoraj, zgodnie z obietnicą Prezesa MPEC są dostępne na stronie EC w dziale Aktualności.
www.ec.olsztyn.pl/aktualnosci
rleszczynski
 
Posty: 6
Rejestracja: 18 czerwca 2012, 11:59

Następna

Wróć do Gospodarka komunalna