Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Moderatorzy: Global Moderator, Moderator

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 21 stycznia 2013, 12:37

Samorządy będą mogły zmienić podjęte uchwały w sprawie opłat śmieciowych
za: Ekoinfo.pl
18.1.2013, Źródło: gazetaprawna.pl / IAR

Sejm obecnie pracuje nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z jej założeniami samorządy będą mogły wybrać różne systemy ustalania opłat za wywóz śmieci na swoim terenie. Na zmianę uchwał, które do tej pory zostały podjęte, gminy będą miały trzy miesiące od wejścia w życie nowelizacji ustawy.

Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości w gminach przedstawił w grudniu Senat. Celem zaproponowanych zmian jest umożliwienie gminom wyboru różnych metod ustalania opłat dla poszczególnych części obszaru gmin. Zgodnie z obecnymi przepisami, samorządy mogą wybrać tylko jedną metodę na całym obszarze gminy.
Projekt nowelizacji będzie rozpatrywany przez Sejm na najbliższym posiedzeniu, które zaplanowane jest na 23, 24 i 25 stycznia 2013 roku.
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 25 stycznia 2013, 09:44

Sejm dzisiaj ma pracować nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Proponuję lekturę artykułu w Rzeczpospolitej
Opłaty za śmieci na kilka sposobów
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 25 stycznia 2013, 09:46

Sejm dzisiaj ma pracować nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Proponuję lekturę artykułu w Rzeczpospolitej
Opłaty za śmieci na kilka sposobów
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 25 stycznia 2013, 11:32

W temacie nowelizacji proponuję również lekturę artykułu z Przeglądu Komunalnego nr 1/2013 Ekonomiczne skutki projektu nowelizacji
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 31 stycznia 2013, 10:29

Senatorowie nie zgłosili poprawek do ustawy śmieciowej
za: ekoportal.pl
30.1.2013, Źródło: portalsamorzadowy.pl


Na wtorkowym posiedzeniu senatorowie nie zgłosili poprawek do nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Dzięki wprowadzonym zmianom samorządy będą mogły naliczać opłaty za wywóz odpadów komunalnych według różnych metod.

Na połączonym posiedzeniu komisji środowiska oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej senatorowie nie zgłosili poprawek do znowelizowanej przez Sejm w piątek ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Senacki projekt nowelizacji ustawy wpłynął do Sejmu w grudniu 2012 r. Jego zapisy dawały władzom lokalnym więcej swobody w kwestii gospodarowania odpadami. W związku z pracami nad nowelizacją wiele gmin, w tym duża część tych największych, jak np. Warszawa, Trójmiasto, Częstochowa czy Kraków, wstrzymało się z podjęciem decyzji co do sposobu naliczania stawek za odbiór odpadów komunalnych.

Według danych Ministerstwa Środowiska uchwały ws. naliczania opłat za odbiór śmieci przyjęło ok. 60 proc gmin w Polsce.

Zmiany w ustawie wprowadzają m.in. inną politykę ustalania opłat za gospodarowanie odpadami. Dzięki temu gminy mają możliwość wyboru różnych metod naliczania opłat w poszczególnych częściach gmin, np. na obszarze, który ma wodociągi - według zużycia wody, natomiast na pozostałym - według innej metody.

Natomiast obecnie obowiązująca ustawa pozwala na możliwość wyboru jednej z czterech metod rozliczania się mieszkańców za odbiór śmieci (stawka zależna od: gospodarstwa domowego, liczby osób zamieszkujących gospodarstwo, powierzchni mieszkalnej, wielkości zużycia wody w danej nieruchomości), która obowiązywać ma na terenie całej gminy.
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 06 lutego 2013, 09:53

Zachęcam do lektury artykułu na temat dotychczasowych umów na odbiór odpadów i ich wypowiedzenia http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/678156,za_smieci_zaplacisz_dwa_razy_jesli_nie_wypowiesz_dotychczasowej_umowy.html
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 14 lutego 2013, 13:19

Kto może odbierać odpady
za: Ekoportal.pl
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - nowe przepisy
13.2.2013, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer

Od 9 lutego obowiązują nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w zakresie:
1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów;
4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Obowiązkiem podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest posiadanie bazy magazynowo-transportowej usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy oraz na terenie, do którego posiada tytuł prawny.

Podmioty, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uzyskały wpis lub złożyły wniosek o wpis do rejestru lub gminne jednostki organizacyjne, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia prowadziły działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, mają 3 miesiące na dostosować się do wymagań wynikających z rozporządzenia.
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 19 lutego 2013, 10:29

Nowelizacja ustawy śmieciowej podpisana przez Prezydenta
za; Ekoinfo.pl
18.2.2013, Źródło: prezydent.pl

13 lutego Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja zawiera m.in. rozwiązania postulowane przez przedstawicieli samorządu, w szczególności gmin, dotyczące zmian w przepisach o ustalaniu opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowanie tymi odpadami.

Zmieniona ustawa dopuszcza stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy poprzez umożliwienie gminom wyboru różnych metod ustalania opłat dla poszczególnych części obszaru gmin (np. części wyposażonej w wodociągi - według zużycia wody, natomiast co do pozostałego obszaru - według innej metody). Ponadto wprowadza dla gmin możliwość różnicowania stawek opłat, wprowadzenia zwolnień przedmiotowych, ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości spełniających ustalone przez gminę kryteria lub określenia szczegółowych zasad ustalania opłat.

Ustawa umożliwia gminom, na mocy uchwały rady gminy, podjęcie stosownych rozstrzygnięć w przypadku chęci przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz ich utrzymywanie w odpowiednim stanie wraz z finansowaniem takiego przedsięwzięcia w ramach kosztów odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jednocześnie wprowadzono możliwość finansowania przez gminy z opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposażania nieruchomości w pojemniki, a także worki do zbierania odpadów komunalnych, oraz utrzymywania ich w należytym stanie.

W celu ułatwienia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz uiszczania opłaty przez właścicieli nieruchomości, ustawa wprowadza możliwość poboru opłaty w drodze inkasa. Wprowadza się również możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ustawa nadaje wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta uprawnienia organu egzekucyjnego w odniesieniu do należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 21 lutego 2013, 09:17

Elastyczność samorządów przy ustalaniu opłaty śmieciowej
za: Ekoinfo.pl
20.2.2013, Źródło: mos.gov.pl

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapewniają samorządom elastyczność w organizowaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i jego lepsze dopasowanie do potrzeb mieszkańców. Podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy wejdzie w życie 5 marca 2013 r.

Zmiany zaproponowane przez Senat, zatwierdzone przez Sejm i podpisane przez Prezydenta, dają władzom lokalnym racjonalną i elastyczną politykę przy ustalaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzięki możliwości dowolnego łączenia różnych metod.

Gminy do końca 2012 r. miały obowiązek ustalenia stawek opłat na cztery różne sposoby: od liczby mieszkańców, powierzchni nieruchomości, ilości zużytej wody lub za gospodarstwo domowe (stawka ryczałtowa). Teraz możliwy jest wybór różnych metod dla poszczególnych części obszaru gmin (np. części wyposażonej w wodociągi - według zużycia wody, natomiast co do pozostałego obszaru - według innej metody). Aby wprowadzić zmiany rada gminy powinna przyjąć nową uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Nowelizacja ustawy zakłada także możliwość różnicowania przez gminy opłat za odpady komunalne, przez wprowadzenie ulg albo dopłat dla właścicieli nieruchomości, którzy będą spełniać określone kryteria dochodowe. Dużym ułatwieniem jest także wprowadzenie możliwości poboru opłaty w drodze inkasa, a także składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej.

Dodatkowo gmina może przejąć obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki oraz worki do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywania ich w odpowiednim stanie i pokrycia tych kosztów z opłat pobranych od właścicieli nieruchomości.

Ustawa z 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została ogłoszona 19 lutego w DZ.U. z 2013 r. poz. 228.
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 01 marca 2013, 16:31

Gminy apelują o przesunięcie terminu wdrożenia nowych przepisów
za: Ekoinfo.pl
27.2.2013, Źródło: samorzad.pap.pl

Coraz więcej gmin chce przesunięcia terminu wdrażania nowych obowiązków wynikających z ustawy śmieciowej. Związek Gmin Śląska Opolskiego zwrócił się do Prezydenta RP na początku lutego z prośbą o przesunięcie o pół roku terminu wdrożenia nowych przepisów. Już 48 gmin przyłączyło się do apelu.

W piśmie skierowanym do prezydenta Bronisława Komorowskiego samorządy zwracają się z prośbą o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, która opóźni o co najmniej 6 miesięcy termin wdrażania nowych obowiązków gmin wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Czesław Tomalik, prezes ZGŚO i inicjator całej akcji, tłumaczy, że ten czas pozwoli na sprawdzenie i poprawienie rozwiązań w każdej gminie. W ciągu dwóch tygodni do kampanii przyłączyło się 48 gmin.

Prezes ZGŚO uważa, że wdrażając od 1 lipca 2013 r. system, w którym opłaty za odbiór odpadów komunalnych staną się dochodem własnym gminy i muszą wystarczyć na pokrycie wydatków na zagospodarowanie odpadów, powstanie zagrożenie dla finansów gmin.

15 listopada 2012 r. szefowie gmin przedstawiali RIO i radnym projekty budżetu na 2013 r. W tym czasie nie były znane konsekwencje finansowe tak wielkiej zmiany – przypomina Tomalik. Według jego opinii nie sposób jest przewidzieć do tej pory skutków przyszłych przetargów i innych finansowych parametrów nowego systemu.

Szef ZGŚO dodaje, że uchwalenie przez Sejm 25 stycznia nowelizacji ustawy „śmieciowej" nie poprawiło sytuacji.

Podkreśla, że precyzyjne wyliczenie wysokości opłat nadal utrudnia zamieszanie z nowymi przepisami. Może się okazać, że jeśli suma opłat okaże się niewystarczająca, to gminy będą musiały dopłacać do nowego systemu. Tomalik dodaje, że nawet z RIO otrzymuje informacje o obawach związanych z utratą płynności finansowej przez część gmin.
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 07 marca 2013, 17:28

Ustawa śmieciowa – Ruch Palikota chce przygotować swój wniosek do TK
za: ekoinfo.pl
6.3.2013, Źródło: portalsamorzadowy.pl

Na wtorkowej konferencji prasowej Ruch Palikota skrytykował tzw. ustawę śmieciową. Politycy Ruchu zapowiadają rozmowy ze spółdzielniami, mieszkańcami odnośnie ustawy. Chcą również złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.

Obecnie obowiązująca ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na samorządy obowiązek całkowitego przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi. Zgodnie z nią stawki za wywóz śmieci są ustalane autonomicznie przez gminy.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Palikot oznajmił, że nie możemy się zgodzić na to, że "rząd przy okazji usuwania śmieci chce wyczyścić nasze kieszenie". Ruch Palikota będzie odwiedzał spółdzielnie, gromadził mieszkańców, zbierali podpisy. Zapowiedział również, że chcą wywoływać całkowitą, absolutną niezgodę na ten sposób prowadzenia polityki śmieciowej.

Waldemar Witkowski przewodniczący Unii Pracy tłumaczył, że podpisy będą zbierane pod organizowaną wspólnie z Ruchem akcją "Precz z ustawą śmieciową w tym wykonaniu". Przekonywał, że w wyniku wprowadzonych ustawą przepisów, dodatkowe koszty wywozu śmieci zapłacą przede wszystkim mieszkańcy budynków wielorodzinnych. Jego zdaniem, po raz kolejny próbuje się stworzyć takie prawo, że biedni będą dopłacać do bogatszych.

Rzecznik RP Andrzej Rozenek podkreślił, że nie ma żadnego uzasadnienia dla podwyżek cen za wywóz śmieci, o czym zdecydowała większość samorządów po wejściu w życie ustawy. Uważa, że jest to atak na nasze portfele.

Spółdzielcy również planują zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego tzw. ustawę śmieciową - przypomniał Jerzy Jankowski z Krajowej Rady Spółdzielczej. Tłumaczył m.in., że opłata za śmieci ma charakter daniny publicznej, więc jest podatkiem i w związku z tym jego wysokość powinna być określona w ustawie. (Przeczytaj również artykuły Spółdzielcy też szykują wniosek do Trybunału w sprawie ustawy śmieciowej oraz Ustawa śmieciowa zostanie zbadana przez Trybunał).
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 11 marca 2013, 08:37

Dzisiaj o nowym systemie gospodarowania odpadami w kontekście opłat za odbiór odpadów pisze Gazeta Wyborcza http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,13530252,Pod_Olsztynem_taniej_za_wywoz_smieci__Sprawdzilismy.html
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 11 marca 2013, 13:03

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

wzór deklaracji można znaleźć w uchwale nr XXX/550/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 13 grudnia 2012 r. - link poniżej
http://www.bip.olsztyn.eu/bip/index.php?t=200&id=288791
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 11 marca 2013, 13:56

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Deklarację należ złożyć do 30 kwietnia 2013 roku w wersji edytowalnej jest dostępna pod linkiem
http://www.bip.olsztyn.eu/bip/index.php?t=200&id=290941http://www.bip.olsztyn.eu/bip/index.php?t=200&id=290941
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 13 marca 2013, 13:46

Co z dotychczasowymi umowami na wywóz odpadów? Nowa interpretacja MŚ
za:ekoinfo.pl
12.3.2013, Źródło: mos.gov.pl

Czy właściciele nieruchomości, którzy mają zawarte umowy będą mogli po dniu 1 lipca 2013 r. korzystać z nich, a nie z systemu gminnego? Czy właściciele nieruchomości będą musieli wypowiadać dotychczas zawarte umowy na odbieranie odpadów komunalnych, czy wygasają one z mocy prawa? Na stronie Ministerstwa Środowiska została opublikowana interpretacja prawna rozwiązująca te kwestie.

Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której położone są ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto właściciele ci nie są zobowiązani do zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem posiadającym odpowiednie zezwolenie (taki obowiązek spoczywał na właścicielach nieruchomości przed nowelizacją ustawy). Ustawa nie rozwiązuje, ani nie wygasza dotychczas zawartych umów, ponieważ są one stosunkiem cywilno-prawnym, w który ustawodawca nie powinien nadmiernie ingerować. Każda umowa zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości a odbierającym odpady komunalne powinna zawierać zapis o trybie i warunkach jej rozwiązania przez jedną ze stron. Na tej podstawie właściciele nieruchomości będą mogli rozwiązać dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że właściciel nieruchomości może pozostawić dotychczasową umowę na odbieranie odpadów komunalnych bez rozwiązywania jej, jednakże nie zwalnia go to z obowiązku uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego też, jeżeli gmina zapewni odbieranie wszystkich wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, wówczas nieuzasadnionym wydaje się pozostawienie bez rozwiązania dotychczasowej umowy. Jednakże decyzję w tym zakresie powinien podjąć właściciel nieruchomości.
Ustawa obliguje gminę po podjęciu uchwał, stanowiących podstawę nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, do przeprowadzenia kampanii informacyjnej o obowiązkach właścicieli nieruchomości, wynikających z tychże uchwał, a także o terminie wdrożenia nowego systemu. Kampania ta powinna się odbyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby właściciele nieruchomości mieli czas na ewentualne rozwiązanie umów.
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

PoprzedniaNastępna

Wróć do Gospodarka komunalna