Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Moderatorzy: Global Moderator, Moderator

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: admin_o » 20 listopada 2012, 15:47

W styczniu tego roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Od tego czasu gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności za odpady i ustalenie stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Do momentu przejęcia przez gminę tego obowiązku mieszkańcy nadal muszą posiadać umowy na odbieranie odpadów.
Wprowadzenie zmiany ustawy podyktowane było koniecznością uszczelnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi, redukcją ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania, zwiększeniem instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz wyeliminowaniem dzikich wysypisk odpadów.
JAK BĘDZIE DZIAŁAŁ SYSTEM W OLSZTYNIE:
[ol]
[*]Gmina ustali: podział Miasta na sektory, wysokość stawki i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia,
[*]Stawka opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców lub od powierzchni nieruchomości lub od ilości zużytej wody lub będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego – gmina wybierze jeden spośród tych wskaźników i poinformuje mieszkańców o sposobie liczenia opłaty;
[*]Właściciele nieruchomości zadeklarują na formularzu deklaracji, przyjętej uchwałą Rady Miasta, ilu mieszkańców zamieszkuje dany lokal, jakie jest zużycie wody w danej nieruchomości bądź też, jaka jest powierzchnia danej nieruchomości;
[*]W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne gmina ustali stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności;
[*]Opłata za odpady posegregowane będzie niższa – opłaca się więc segregować odpady;
[*]Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu odbierze od mieszkańców odpady zmieszane i selektywnie zebrane;
[*]Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów.
[/ol]

W celu poznania preferencji mieszkańców Olsztyna co do wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Olsztyn Prezydent Olsztyna zarządził przeprowadzenie w tej sprawie konsultacji społecznych.
Każda z dopuszczalnych metod ma wady i zalety. Każdy mieszkaniec może wyrazić swoją opinię wskazując najlepszą dla siebie metodę. Metoda naliczania opłaty według metrów kwadratowych mieszkania preferuje mieszkańców małych mieszkań, metoda według zużycia wody może być trudna do zaakceptowania przez właścicieli domów z ogrodami lub mieszkań z dużą ilością mieszkańców, metoda naliczania według ilości mieszkańców może spowodować, że za przebywających w Olsztynie czasowo, lub tych którzy zdeklarują, że tu nie mieszkają - zapłacą pozostali mieszkańcy. Niezależnie od powyższego decyzja w sprawie wyboru musi być podjęta jeszcze w tym roku.
Jedno jest pewne, gmina nie będzie zarabiać na śmieciach, prawo tego nie dopuszcza. Do budżetu gminy wpłynie tyle pieniędzy, ile faktycznie nowy system będzie kosztował nas wszystkich.

Harmonogram wdrażania reformy gospodarki odpadami komunalnymi:
1 stycznia 2013 r.
[ul]
[*]do tego czasu gmina jest zobowiązana podjąć uchwałę w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzorów deklaracji oraz terminów złożenia pierwszej deklaracji;
[*]zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach;
[*]rozpoczyna się gminna kampania informacyjno-edukacyjna wśród mieszkańców, dotyczącą funkcjonowania nowego systemu.
[/ul]

1 lipca 2013 r.
[ul]
[*]do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą i przedsiębiorcami;
[*]nowy system zaczyna w pełni funkcjonować, uchwały rady gminy wchodzą w życie i gmina zaczyna pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości.
[/ul]

ZAGŁOSUJ W SPRAWIE WYBORU SPOSOBU NALICZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - ankieta.olsztyn.eu
admin_o
 
Posty: 378
Rejestracja: 08 lutego 2010, 12:11

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: hajny.tomasz » 21 listopada 2012, 15:40

Zapraszamy na internetowy czat i na dyżury eksperckie w Ratuszu oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Olsztyna w CH Real, w sprawie Nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Czat z Panią z Haliną Zaborowską-Boruch, Zastępcą Prezydenta Miasta Olsztyna, odbędzie się 26 listopada 2012 r. o godz. 17.00. Czat dostępny będzie pod adresem www.czat.olsztyn.eu

Dyżury eksperckie w Ratuszu odbęda się w dniach 26 listopada 2012 r. oraz 5 grudnia 2012 r. w godzinach 14.00 - 16.30.

Dyżury eksperckie w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Olsztyna w CH REAL odbędą się w dniach 27 i 29 listopada 2012 r. w godzinach 13.00 - 17.00.

Serdecznie zapraszamy.

Linki:

[ul]
[*]Strona czatu
[*]Informacja na stronie olsztyn.eu
[/ul]
hajny.tomasz
 
Posty: 52
Rejestracja: 04 marca 2011, 12:37

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 19 grudnia 2012, 11:43

KOMUNIKAT

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku w Olsztynie nastąpią zmiany w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. W związku z powyższym na wszystkich właścicielach nieruchomości, najemcach, administratorach, zarządcach nieruchomości (zamieszkałych oraz niezamieszkałych) ciąży obowiązek rozwiązywania dotychczasowych umów na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów najpóźniej do 30 czerwca 2013 r., z zachowaniem terminów wypowiedzenia wynikających z podpisanych umów.
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 19 grudnia 2012, 11:48

KOMUNIKAT

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku w Olsztynie nastąpią zmiany w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. W związku z powyższym na wszystkich właścicielach nieruchomości, najemcach, administratorach, zarządcach nieruchomości (zamieszkałych oraz niezamieszkałych) ciąży obowiązek rozwiązywania dotychczasowych umów na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów najpóźniej do 30 czerwca 2013 r., z zachowaniem terminów wypowiedzenia wynikających z podpisanych umów.
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 30 grudnia 2012, 21:17

Rada Miasta Olsztyna uchwaliła 13 grudnia 2012 r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie gminy Olsztyn.
W zakresie gospodarki odpadami Regulamin określa:
- średnią ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;
- rodzaje i pojemność pojemników do zbierania odpadów;
- liczby osób korzystających z tych pojemników;
- częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
- sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych w tym selektywnie zebranych;
- warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: kaminski.bartosz » 07 stycznia 2013, 09:47

W załączeniu RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
w sprawie wyboru sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Raportzkonsultacji.doc
kaminski.bartosz
 
Posty: 215
Rejestracja: 24 czerwca 2010, 09:18

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 07 stycznia 2013, 10:47

Rada Miasta podjęła również uchwałę w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Oznacza to, że nowym systemem gospodarki odpadami będą objęci wszyscy właściciele nieruchomości na terenie miasta, nie tylko domy i bloki, ale również przedsiębiorstwa, szkoły, szpitale, urzędy, itp. W związku z tym powyższy komunikat dotyczy również właścicieli nieruchomości niezamieszkanych gdzie powstają odpady.
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 08 stycznia 2013, 07:50

Kto jest właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej?

Interpretacja Ministerstwa Środowiska:

Zgodnie z art.2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903, z późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Również ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003, Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.) odwołuje się w kwestiach dotyczących zarządu nieruchomością wspólną do ustawy o własnościach lokali (w art. 26 oraz 27).

Wobec powyższego należy stwierdzić, ze obowiązki właściciela nieruchomości określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej spoczywają na zarządzie wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej

Ponadto należy zauważyć, że w dotychczasowym stanie prawnym do obowiązków właściciela nieruchomości należało zawarcie umowy na odbieranie odpadów komunalnych, które to umowy spółdzielnie mieszkaniowe zawierały nie kwestionując dotąd swojego statusu właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy. Definicja właściciela nieruchomości nie uległa zmianie.
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 10 stycznia 2013, 08:09

Ustawa śmieciowa zostanie zbadana przez Trybunał
Za: EKOinfo.pl
9.1.2013, Źródło: portalsamorzadowy.pl / PAP

Trybunał zakończył wstępne rozpatrywanie wniosku złożonego przez prezydenta Inowrocławia w sprawie ustawy śmieciowej. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zawiadomił, że wszczęte zostało postępowanie o stwierdzenie niezgodności z konstytucją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Termin rozprawy nie został jeszcze ustalony.

27 września 2012 r. radni Inowrocławia jednogłośnie przyjęli uchwałę o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy śmieciowej w zakresie przetargów na wywóz odpadów komunalnych.

Artykuły 6d ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązujące gminy do zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. Natomiast zgodnie z art. 6e spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na zlecenie gminy, w przypadku gdy zostały wybrane w drodze przetargu. Zapisy te ograniczają możliwe sposoby realizacji przez gminę jej zadań własnych, wynikające z ustaw o gospodarce komunalnej i o finansach publicznych.

Dodatkowo zaznaczono, że rozwiązania prawne przyjęte w kwestionowanych przepisach są sprzeczne z zasadą wynikającą z prawa zamówień publicznych wskazującą, że gmina wykonując zadania własne z zakresu gospodarki komunalnej za pomocą spółki prawa handlowego utworzonej przez tę gminę, nie stosuje przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zasada ta tym bardziej znajduje zastosowanie w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych gmin.

Wniosek złożony do do Trybunału Konstytucyjnego, składający się z 22 strony, zawiera obszerną argumentację prawną.

Ryszard Brezja, Prezydent Inowrocławia podczas wystąpienia do prezydentów, burmistrzów i przewodniczących rad miast, które odbyło się 27 września poprosił o niewystępowanie z odrębnymi wnioskami do TK w sprawie zakwestionowanej ustawy, aby sprawa szybciej została rozpatrzona. Przy czym zaapelował o zgłaszanie jak najliczniejszego poparcia wniosku do TK. Według informacji inowrocławskiego magistratu takiego poparcia dotychczas udzieliło około tysiąca miast i gmin.
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 10 stycznia 2013, 08:11

Spółdzielcy też szykują wniosek do Trybunału w sprawie ustawy śmieciowej
za: EKOinfo.pl
9.1.2013, Źródło: portalsamorzadowy.pl

Wobec konkretnych zapisów i sposobu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zastrzeżenia mają także spółdzielcy.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy śmieciowej obowiązek ustalenia opłaty za wywóz nieczystości, obowiązek przeprowadzenia procesu przetargowego, przekształcenia swoich zakładów w spółki, by w przetargach mogły startować spadł na gminy. Jednocześnie rola zarządców nieruchomości, w tym spółdzielni mieszkaniowych, została ograniczona. Ich zadaniem jest zbieranie pieniędzy.

Spółdzielnie uważają, że jeśli samorządy mają od początku do końca zarządzać śmieciami, to oprócz organizowania przetargów i ustalania stawki opłat, powinny również zbierać pieniądze. Natomiast do zadań zarządców - jakimi są m.in. spółdzielnie - powinno należeć tylko zabezpieczanie miejsce na ustawienie pojemników i urządzeń do wywozu śmieci. Chodzi o to, że zbierając opłaty i przekazując je gminą ponoszą koszty, których nikt nie zrefunduje - podkreśla Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Zwraca również uwagę na poważniejszy problem związany ze zbieraniem opłat przez SM.

Jankowski stwierdził również, że w związku z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, są osoby, które mają odrębną własność, a więc wyprowadziły majątek poza spółdzielnię. Mimo to spółdzielnia miałaby ściągać od nich opłaty za śmieci. Czyli w stosunku do spółdzielni działałyby przepisy jak w ordynacji podatkowej, natomiast w relacji między członkiem a spółdzielnią takich możliwości ustawa nie dopuszcza.

Janowski podkreśla także, że ustawa o gospodarce nieruchomościami zakłada, że podatek od nieruchomości czy opłata za wieczyste użytkowanie jest wnoszona przez spółdzielnię, ale tylko za te osoby, które zajmują lokale na warunkach spółdzielczych. A odrębni właściciele muszą iść do urzędu i płacić sami. W przypadku opłaty za śmieci obowiązek ten spadłby na spółdzielnie.

Wybór stawki za śmieci segregowane i niesegregowane przez spółdzielnie będzie wybierane najprawdopodobniej podczas obrad organów danej spółdzielni. Janowski nie wyklucza, że łącznie z walnym zgromadzeniem. Należy pamiętać, że dla tych, którzy nie będą przestrzegać zadeklarowanej segregacji będą kary. W przypadku domu jednorodzinnego wiadomo, kogo ewentualnie ścigać. Jednak w przypadku budynku wielorodzinnym pojawia się szereg komplikacji. W sytuacji, gdy choć jedna rodzina nie będzie segregować odpadów, kara będzie miała charakter odpowiedzialności zbiorowej, bo ustawa o spółdzielniach mówi, że koszty eksploatacji rozliczamy na każdą nieruchomość osobno - podkreśla przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Spółdzielcy uważają również, że preferowana w niektórych miastach metoda naliczania opłaty za wywóz śmieci od gospodarstwa domowego, w zasobach spółdzielczych jest nieekonomiczna i niesprawiedliwa społecznie. Janowski podkreśla, że nie da się zastosować w budownictwie wielorodzinnym takich samych zasad rozliczania czegokolwiek jak w domu jednorodzinnym. Jego zdaniem powinno zostać przyjęte podobne rozwiązanie jak przy rozliczaniu np. kosztów eksploatowania windy, które przeliczane są na metr kwadratowy mieszkania.

Zwraca również uwagę na dodatkowe koszty dla spółdzielni, jakie wiązałby się z pozyskiwaniem zaświadczeń o liczbie lokatorów zamieszkujących dany lokal.

W przypadku niektórych spółdzielni sytuacja wygląda podobnie jak dla gminy - same utworzyły zakłady wywozu nieczystości - zakupiły samochody, sprzęt itd. Też skorzystały ze środków unijnych, zaciągnęły kredyty. Janowski pyta co mają teraz zrobić, jeśli po przetargu śmieci będzie wywoziła inna firma? Samochody sprzedać, kredyty spłacić a ludzie mają się na to złożyć?

W przypadku, gdy samorząd nie podjął uchwał "śmieciowych" do końca ubiegłego roku, to takie spółdzielnie nie znają stawki, nie wiedzą, kto będzie wywodził śmieci - to jak mają wypowiedzieć umowy o wywóz.

Zdaniem spółdzielców zmiany zaproponowane przez senat do ustawy to za mało. W związku z tym przygotowują wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za niekonstytucyjną. 23 stycznia spółdzielcy chcą wniosek ten przekazać posłom w Sejmie.
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 10 stycznia 2013, 08:41

zachęcam do lektury artykułu
"Uchwała śmieciowa trafiła do kosza. Elbląg też był przeciw"
Gazeta Olsztyńska 10.01.2013


http://elblag.wm.pl/137816,Uchwala-smieciowa-trafila-do-kosza-Elblag-tez-byl-przeciw.html#axzz2HYWqSIxX
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 10 stycznia 2013, 14:41

zachęcam do lektury artykułu
"Uchwała śmieciowa trafiła do kosza. Elbląg też był przeciw"
Gazeta Olsztyńska 10.01.2013
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 11 stycznia 2013, 10:39

Segregacja odpadów jest bardzo ważną częścią gospodarki odpadami. Odpady segreguje się po to, aby surowce możliwe do ponownego przetworzenia (papier, plastik, szkło, metale) odzyskać ze strumienia odpadów i przekazać do recyklingu. Segregować powinniśmy wszyscy, bo mówią o tym przepisy. Mamy, jako kraj, narzucone poziomy odzysku, które z roku na rok są procentowo wyższe. Powinniśmy segregować odpady i odzyskiwać surowce wtórne również z powodu wyczerpujących się złóż na Ziemi. I wreszcie powinniśmy segregować odpady, bo wtedy gospodarka odpadami jest tańsza. Dotyczy to również naszej kieszeni. Jeśli będziemy segregować odpady zapłacimy niższą stawkę za odbiór odpadów (9,80 zł/os.) a jeśli będziemy wszystko wrzucać do jednego kubła zapłacimy więcej (14,41 zł/os.). Oczywiście, "sprytny" powie, że zdeklaruje segregację, zapłaci mniej a i tak nie będzie tego robił. Ale docelowo nie warto, bo i tak wcześniej czy później zapłacimy więcej. W zabudowie jednorodzinnej widać od razu czy odpady są segregowane, bo pojemniki stoją na posesji. W zabudowie wielorodzinnej jest trudniej dopilnować kto nie segreguje odpadów. Trzeba liczyć na świadomość ekologiczną mieszkańców bloków lub, o czym mówi załączony artykuł, mieć oko na sąsiadów. Pewne jest jedno - jeśli nie będziemy wszyscy segregować odpadów stawka za odbiór będzie musiała wzrosnąć, by wystarczyło pieniędzy na zagospodarowanie odpadów.


zachęcam do lektury:
Segregacja, czyli miej oko na sąsiada - Gazeta Olsztyńska 11.01.2013
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 14 stycznia 2013, 11:53

Miasto podzielone na sektory
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje, że gminy większe niż 10 tys. mieszkańców mogą zostać podzielone na sektory dla sprawniejszego prowadzenia gospodarki odpadami. Tak też stało się w naszym mieście Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie podziału obszaru gminy na sektory.
Według tego podziału w Olsztynie będzie sześć sektorów gospodarki odpadami.
Sektor I - osiedla: Gutkowo, Redykajny, Likusy, Nad Jeziorem Długim, Dajtki, Grunwaldzkie
Sektor II - osiedla: Wojska Polskiego, Podleśna, Zielona Górka, Kętrzyńskiego, Zatorze
Sektor III - osiedla: Pojezierze, Kormoran
Sektor IV - osiedla: Kortowo, Śródmieście, Podgrodzie, Brzeziny, Kościuszki
Sektor V - osiedla: Nagórki, Pieczewo, Mazurskie
Sektor VI - osiedla: Jaroty, Generałów.
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Postautor: Katarzyna Ludwiszewska » 17 stycznia 2013, 08:50

Zapłacimy od osoby
Kolejną uchwałą, którą podjęła Rada Miasta jest ta w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z decyzją Rady Miasta opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przykład:
3 osobowa rodzina, segregująca odpady zapłaci:
3 os. x 9,80 zł = 29,40 zł
jeśli rodzina nie będzie segregowała odpadów zapłaci:
3 os. x 14,41 zł = 43,23 zł
Katarzyna Ludwiszewska
 
Posty: 35
Rejestracja: 11 grudnia 2012, 12:02

Następna

Wróć do Gospodarka komunalna