Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Moderatorzy: Global Moderator, Moderator

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Postautor: admin_o » 29 marca 2010, 13:37

Projekt „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” ma doprowadzić do uporządkowania gospodarki odpadami na terenie 37 gmin woj. warmińsko-mazurskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na tym terenie. Planując system dla takiego obszaru, za najważniejsze cele należy przyjąć przetwarzanie z odzyskiem materiałowym i energetycznym jak największej ilości zmieszanych odpadów komunalnych, budowę instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów (stacji przeładunkowych, instalacji termicznego przetwarzania), wzrost poziomu odzysku materiałowego z odpadów poprzez wprowadzenie intensywnego programu ich selektywnej zbiórki oraz zmniejszenie ilości odpadów zarówno zmieszanych, jak i ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska. System ma też kompleksowo rozwiązać problem odzysku i/lub unieszkodliwiania różnego typu odpadów komunalnych na obszarze objętym projektem oraz rozwój współpracy pomiędzy gminami, które mają w przyszłości stworzyć zintegrowany system gospodarki odpadami dla całego obszaru. Taki system wymaga dostosowania techniki przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych do nowych regulacji prawnych, zgodnych z dyrektywami Unii Europejskiej, prawem polskim, zapisami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010) oraz z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla woj. warmińsko-mazurskiego na lata 2007-2011. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zagospodarowanie jak największej ilości odpadów z procesów przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, np. żużla poprocesowego.
Konsekwencją inwestycji ma być doprowadzenie gospodarki odpadami na terenie objętym jej zakresem do pełnej zgodności z przepisami Unii Europejskiej (zwłaszcza dyrektyw 2006/12/WE w sprawie odpadów i 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów) oraz prawa polskiego w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, odzysku surowców i ponownego wykorzystania odpadów lub wykorzystania ich jako źródła energii oraz zmniejszenia ilości deponowanych na składowiskach.

Zakres rzeczowy
Ogólne założenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla realizowanego projektu opierać się będzie na jego optymalizacji technologicznej i ekonomicznej, zakładającej powstanie centralnej instalacji do unieszkodliwiania zmieszanych odpadów komunalnych w Olsztynie. Ze względu na specyfikę obszaru objętego przedsięwzięciem niezbędna jest budowa stacji przeładunkowych. Za ich pośrednictwem odpady będą przewożone do ZUOK-u w Olsztynie oraz dwóch regionalnych instalacji do odzysku odpadów, w których zostaną one poddane procesom odzysku i unieszkodliwiania. W jednym z tych zakładów będą składowane odpady poprocesowe oraz te, których nie można poddać przetworzeniu.
Mając na uwadze prognozy ilości odpadów wytwarzanych w regionie, stan istniejących instalacji oraz zapotrzebowanie na nowe obiekty do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, sformułowano zakres rzeczowy przedsięwzięcia. Obejmie on gromadzenie oraz wywóz odpadów zbieranych selektywnie, takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe, szkło (z podziałem na bezbarwne i kolorowe), odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady budowlano-remontowe i zielone.
W planowanym ZUOK-u w Olsztynie powstaną:
• instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów z odzyskiem energii,
• instalacja do waloryzacji żużli,
• kompostownia odpadów zielonych,
• instalacja do demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
• instalacja do kruszenia odpadów budowlanych oraz plac ich magazynowania,
• magazyn odpadów niebezpiecznych,
• Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów,
• cztery stacje przeładunkowe wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w gminie Bisztynek, Orneta, Mrągowo i Pisz,
• dwa regionalne zakłady zagospodarowania odpadów (w każdym powstanie stacja przeładunkowa, kompostownia, instalacja do demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, instalacja do kruszenia odpadów budowlanych oraz plac ich magazynowania, kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów wraz z magazynem odpadów niebezpiecznych).
Zaproponowane technologie opierają się na najnowocześniejszych rozwiązaniach światowych i europejskich, są zgodne z zapisami KPGO 2010, spełniają wymogi BAT i od wielu lat sprawdzają się w europejskich zakładach termicznego unieszkodliwiania odpadów.
Ponadto w ramach projektu na terenie objętym przedsięwzięciem zrekultywowane zostanie 19 składowisk odpadów oraz dwie kwatery składowisk przewidzianych jako regionalne.

Termiczne unieszkodliwianie
Termiczne unieszkodliwianie odpadów w ZUOK-u oparte będzie na technologii spalania w piecu rusztowym. Cały proces ma przebiegać autotermicznie. Instalacja zapewni oczyszczenie spalin powstałych w procesie spalania oraz ograniczenie szkodliwych emisji do wymaganych poziomów. Stałe produkty z procesu oczyszczania spalin będą zestalane na terenie zakładu, a następnie deponowane na składowisku. Do procesu termicznego przekształcania w piecu rusztowym kierowane będą zmieszane odpady komunalne pobierane z fosy (tymczasowego zbiornika na odpady) bez wstępnej ich obróbki. Odpady zostaną przekształcone do postaci żużli i popiołów, które następnie kierowane będą do miejsca ich waloryzacji na terenie Zakładu. Żużle po waloryzacji będą spełniać normy pozwalające na ich przemysłowe zagospodarowanie.
Odpady będą dostarczane do Zakładu specjalistycznym transportem i po uprzednim ich zważeniu wysypywane do fosy. Następnie suwnice wyposażone w chwytaki załadują odpady pobierane z fosy i wrzucą je do lejów zasypowych, a stamtąd do pieca, w którym zostaną spalone.
Wytworzona w kotle para zasili turbinę połączoną z generatorem, a ten wytworzy energię elektryczną. Natomiast para pobierana z upustu turbiny będzie podgrzewać wodę z miejskiej sieci ciepłowniczej w wymienniku ciepła. Turbina może również pracować w trybie, w którym będzie produkowana tylko energia elektryczna.
Spaliny po dokładnym oczyszczeniu zostaną skierowane do komina, a następnie do atmosfery.
System oczyszczania spalin jest systemem „półsuchym”, bezściekowym, wykorzystującym reagenty na bazie wapnia i węgla aktywnego. Unieszkodliwianie popiołów oraz stałych pozostałości po procesie oczyszczania spalin, prowadzone w instalacji do zestalania (immobilizacji), ma na celu zmianę ich klasyfikacji z odpadów niebezpiecznych na inną. Zakłada się, że do termicznego unieszkodliwienia kierowane będą odpady komunalne z gospodarstw domowych i infrastruktury, frakcja palna pochodząca z demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (odpady tworzyw sztucznych, drewna), a także odpady balastowe pochodzące z sortowni odpadów surowcowych. Projektowany Zakład będzie miał wydajność rzędu 120 tys. Mg/rok.

Waloryzacja żużli z odzyskiem metali
Proces waloryzacji i obróbki żużli polega na obróbce mechanicznej w celu uzyskania odpowiedniej frakcji handlowej, a następnie na okresowym składowaniu w hali (przez co najmniej 4-6 tygodni), zapewniającym dojrzewanie żużla. Gotowy produkt będzie przeznaczony na zbyt dla celów przemysłowych – produkcji materiału na podbudowę dla drogownictwa. Ponadto odzyskane zostaną metale żelazne i nieżelazne.

Sortowanie odpadów surowcowych
Do instalacji sortowania odpadów przyjmowane będą odpady pochodzące z selektywnej zbiórki (szkło, tworzywa, papier). Pozostałości po sortowaniu skierowane zostaną do instalacji termicznego unieszkodliwiania, a wysegregowane surowce do odpowiednich zakładów przetwórczych.
Do trzech kompostowni trafiać będą odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni. Kompostowanie odbywać się będzie w technologii pryzmowej. Uzyskany w wyniku przerobu kompost trafi do odbiorców indywidualnych.
Ponadto na terenie objętym przedsięwzięciem zostaną uruchomione trzy instalacje do demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Powstałe odpady frakcji energetycznej będą unieszkodliwiane w ZUOK-u w Olsztynie, te stanowiące surowiec materiałowy przekazane zostaną do specjalistycznych zakładów, a pozostałe deponowane na składowiskach w Wysiece oraz Linowie.
Zakłada się, że kruszenie oraz przesiewanie gruzu zgromadzonego selektywnie będzie się odbywać zespołem maszyn krusząco-przesiewających w trzech zakładach zagospodarowania odpadów kilka razy w roku, po uprzednim zgromadzeniu partii materiału uzasadniającej uruchomienie maszyn.

Po bieżące informacje dotyczące projektu zapraszamy na stronę http://zielonysystem.pl
Jeśli mają Państwo pytania i sugestie prosimy o aktywny udział na forum lub skorzystanie ze skrzynki [url=mailto:projekt@zgok.olsztyn.pl]projekt@zgok.olsztyn.pl[/url]
admin_o
 
Posty: 378
Rejestracja: 08 lutego 2010, 12:11

O:Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Postautor: tomasz birezowski FRO » 29 marca 2010, 14:00

^^zastanawiam się czemu nie ma informacji o debacie na ten temat w MOK-u jaka ponoć odbędzie się 31 marca (środa), godz.17:00?

Podany w opisie link: www.zieolnysystem.pl nie działa. Domyślam się, że chodziło o taki adres:
http://zielonysystem.pl

pozdrawiam ;)
tomasz birezowski FRO
 
Posty: 473
Rejestracja: 25 lutego 2010, 09:39

O:Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Postautor: admin_o » 29 marca 2010, 14:17

Dziękujemy za słuszną uwagę. Adres strony został już poprawiony.

W dniu 31.03.2010 r. o godz.17.00 w Kamienicy Naujacka ul. Dąbrowszczaków 3 odbędzie otwarta debata dotyczącą gospodarki odpadami i planów budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie "Przetwarzaj dla życia". Spotkanie organizowane jest przy współpracy MOK Olsztyn i Radia Planeta Olsztyn. Serdecznie zapraszamy do udziału.
admin_o
 
Posty: 378
Rejestracja: 08 lutego 2010, 12:11

O:Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Postautor: Kacprzycki » 03 kwietnia 2010, 17:10

oto kilka uwag do spotkania - uwag.
1. Dlaczego informacja o spotkaniu nie była rozpropagowana szerzej?
2. Czy istnieje możliwość by zalogowani na tym forum mogli otrzymywać informację mailem o terminie następnych spotkań w sprawie.
3. Czy można liczyć na podlinkowanie zapisu audio z debaty - na spotkaniu była tylko garść mieszkańców a temat niezmiernie ważny, ważny również z tego powodu, że wersja projektu przeobraża się na każdym spotkaniu.

By nie wklejać całości uwag podlinkuje do posta na moim blogu http://krzysztof.kacprzycki.pl/?p=475
Kacprzycki
 
Posty: 22
Rejestracja: 03 marca 2010, 04:45

O:Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Postautor: admin_o » 13 kwietnia 2010, 09:52

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z debaty dostępnym pod adresem www.samorzad.olsztyn.eu/pl,konsultacje-spoleczne-gospodarka-odpadami.html
admin_o
 
Posty: 378
Rejestracja: 08 lutego 2010, 12:11

O:Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Postautor: admin_o » 17 maja 2010, 08:35

Podczas ostatniego Zgromadzenia Wspólników Zarząd ZGOK sp. z o.o. przestawił propozycję zmiany metody unieszkodliwiania odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów przewidzianym w projekcie „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”. Zamiast dotychczasowej spalarni zaproponowano postawienie tzw. fabryki stabilatu. Fabryka taka pracuje w oparciu o metodę mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów i przygotowuje wysokoenergetyczne paliwo alternatywne, które może być przekazywane do spalenia w piecach cementowni. W procesie przygotowywania stabilatu jest też możliwość wybierania ze strumienia odpadów surowców wtórnych, co pozwoli na zwiększenie odzysku. Zmiana technologii ma również uzasadnienie ekonomiczne – zmniejszy się wartość projektu, a dofinansowanie z funduszy europejskich może wzrosnąć do poziomu 77% wartości projektu.
admin_o
 
Posty: 378
Rejestracja: 08 lutego 2010, 12:11

O:Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Postautor: wandal » 27 października 2010, 07:01

Na dzień dzisiejszy w przedstawionych dokumentach widzę kilka niezgodności co do treści MPZP dla terenu Tracka, gdzie ma stanąć zakład, poczekamy na projekt docelowy i rozpoczęcie procesu uzyskania pozwolenia na budowę obiektu, jeżeli tam również się pojawia to nie wróżę sukcesu tej inwestycji.
wandal
 
Posty: 1
Rejestracja: 27 października 2010, 04:56

Odp: O:Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Postautor: santiagowicz » 19 stycznia 2012, 17:15

Jakie są plany dotyczące Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych?
santiagowicz
 
Posty: 163
Rejestracja: 13 września 2011, 12:40

Odp: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Postautor: Kacprzycki » 07 lutego 2012, 14:35

ZGOK - moim zdaniem ma kłopoty z realizacją przedsięwzięcia - wątpliwość wyraziłem w interpelacji http://krzysztof.kacprzycki.pl/?p=1614 i czekam na odpowiedź.
Kacprzycki
 
Posty: 22
Rejestracja: 03 marca 2010, 04:45


Wróć do Gospodarka komunalna