Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Moderatorzy: Global Moderator, Moderator

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Postautor: kaminski.bartosz » 16 marca 2015, 10:38

Szanowni Państwo

W DNIACH 17-31.03.2015 ROKU ODBĘDĄ SIĘ KONSULTACJE SPOŁECZNE
Z ZAKRESU PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ – DOKUMENTU, KTÓRY SYSTEMATYZUJE DZIAŁANIA W ZAKRESIE REDUKCJI EMISJI CO2, PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I WZROSTU WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W OLSZTYNIE.

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Olsztyna to projekt dokumentu strategicznego, nad którym Urząd Miasta Olsztyna pracuje od czerwca 2014 roku. Obecnie prace nad zasadniczą częścią dokumentu zostały zakończone. Kolejnym etapem są konsultacje społeczne PGN z mieszkańcami Olsztyna.
PGN to pierwszy krok w postaci dokumentu, który wyznacza drogę i cele dla miasta w zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Gospodarka niskoemisyjna, jako jeden z głównych celów gospodarczych UE, charakteryzuje się przede wszystkim proekologicznym podejściem do rozwoju gospodarczego. Stawia na wzrost konkurencyjności gospodarki poprzez zastosowanie zielonych technologii tj. zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, minimalizację wykorzystania paliw kopalnych oraz zwiększenie efektywności energetycznej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Celem głównym PGN jest wspominana transformacja miasta w kierunku zrównoważonej gospodarki, opartej na wykorzystaniu OZE, poprawy efektywności energetycznej budynków i urządzeń w mieście, dążącej do redukcji emisji gazów cieplarnianych, a tym samym – poprawy jakości powietrza w Olsztynie. Planowane zadania zostały zapisane w 12 obszarach.
Priorytety i zadania zapisane w planie gospodarki niskoemisyjnej

W wymienionych 12 obszarach autorzy wyróżnili priorytety, a następnie szczegółowe zadania.
1. WYKORZYSTANIE ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
1.1. Ocena zasobów źródeł odnawialnych wraz z budową punktów pomiarowych, tworzeniem opracowań i raportów
zadanie - Opomiarowanie ilości energii cieplnej i elektrycznej produkowanej oraz wykorzystywanej na oczyszczalni ścieków Łyna wraz z opracowaniem bilansu gospodarki energetycznej obiektów na oczyszczalni ścieków Łyna
1.2. Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej – wszystkie działania inwestycyjne mające na celu zwiększenie udziału instalacji OZE w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej, a także na cele ogrzewania pomieszczeń i produkcji energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej.
1.3. Budowa i rozbudowa instalacji energetyki słonecznej (kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne i inne):
zadanie - Budowa farmy fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie,
1.4. Budowa i rozbudowa instalacji wykorzystujących geotermię płytką i głęboką
1.5. Budowa i rozbudowa instalacji wykorzystujących biomasę
1.6. Budowa i rozbudowa biogazowni
1.7. Budowa i rozbudowa systemów magazynowania energii cieplnej i elektrycznej
1.8. Zapewnienie warunków prawnych do budowy lokalnych źródeł wytwarzania energii
1.9. Stworzenie mechanizmów organizacyjnych i finansowych wspierających rozwój OZE
1.10. Budowa i rozbudowa innych dostępnych technologii instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii oraz ciepło odpadowe:
zadanie - Modernizacja instalacji beztlenowej przeróbki odpadów wraz z systemem odzysku energii (agregat prądotwórczy);
zadanie - Modernizacja i rozbudowa instalacji beztlenowej przeróbki osadów ściekowych wraz z systemem odzysku energii (agregaty prądotwórcze, zbiornik biogazu)

1. EFEKTYWNA PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA:
2.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja systemów energetycznych:
zadanie - Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań – etap I;
zadanie – Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań – II etap;
zadanie – Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań – III etap;

3. OGRANICZENIE EMISJI W BUDYNKACH:
3.1. Budowa i modernizacja budynków jednostek i spółek miejskich oraz sektora mieszkaniowego z uwzględnieniem wysokich wymogów efektywności energetycznej i zastosowanie OZE:
zadanie - Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym;
zadanie –Modernizacja i rozbudowa budynków pasywnych bazy PWiK Sp. z o. o.;
zadanie - modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej Urania
zadanie - Bezpieczny MOF
zadanie - Termomodernizacja budynków oświatowych
zadanie - Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie;
zadanie - Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;
zadanie - Przebudowa Stadionu Miejskiego w Olsztynie;
zadanie – Modernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni „Jaroty”
3.2. Wdrażanie środków poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej:
zadanie - Zarządzanie energią w gminnych budynkach publicznych;
zadanie - Wymiana oświetlenia wewnętrznego sprzętu RTV, ITC i AGD;
3.3. Wsparcie mieszkańców w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków i ograniczania emisji
3.4. Realizacja zapisów Programu ochrony powietrza:
zadanie - Obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego;

4. NISKOEMISYJNY TRANSPORT
4.1. Wymiana pojazdów komunikacji publicznej oraz pojazdów jednostek i spółek miejskich na niskoemisyjne:
zadanie – Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego;
4.2. Rozbudowa i modernizacja sieci transportu publicznego:
zadanie –Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Olsztynie;
zadanie - Budowa nowych zajezdni autobusowych na osiedlu Jaroty i Pieczewo w Olsztynie;
zadanie - Wprowadzenie transportu tramwajowego na terenie Miasta Olsztyna;
4.3. Zrównoważona mobilność mieszkańców:
zadanie - Rozwój infrastruktury rowerowej: system roweru publicznego, ścieżki rowerowe, samoobsługowe stacje naprawy rowerów;
4.4. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w celu upłynnienia ruchu i ograniczenia emisji:
zadanie - Budowa i modernizacja obwodnic i odcinków drogowych I;
zadanie - Budowa i modernizacja obwodnic i odcinków drogowych II;
zadanie - Budowa i modernizacja obwodnic i odcinków drogowych III;

5. GOSPODARKA ODPADAMI
5.1. Zagospodarowanie odpadów komunalnych:
zadanie - Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej powstałej w wyniku przetworzenia odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

6. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
6.1. Zagospodarowanie osadów ściekowych:
zadanie - Instalacja hydrolizy termicznej osadów „Cambi”;

7. WYKORZYSTANIE ENERGOOSZCZĘDNYCH TECHNOLOGII OŚWIETLENIOWYCH
7.1. Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego:
zadanie - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Olsztynie (gospodarka niskoemisyjna) - I etap - Ograniczenie emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne;

8. INFORMACJA I EDUKACJA
8.1. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie efektywności energetycznej, OZE i zrównoważonej mobilności:
zadanie - Edukacja ekologiczna;

9. GOSPODARKA PRZESTRZENNA
9.1. Niskoemisyjna gospodarka przestrzenna:
zadanie - Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego;

10. ADMINISTRACJA I INNE
10.1. Tworzenie struktur organizacyjnych związanych z zarządzaniem energią w Mieście;
zadanie – Stworzenie jednostki „Referat zarządzania energią”
10.2. Promocja efektywności energetycznej i ograniczania emisji przez zamówienia publiczne (zielone zamówienia publiczne):
zadanie - Stosowanie w ramach procedur zamówień publicznych kryteriów efektywności energetycznej i ograniczania emisji GHG (zielone zamówienia);
zadanie –Program Euronet 50/50 dla Olsztyna

11. OBSZAR ZADAŃ POTENCJALNIE PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020
Mobilny MOF (Miejski Obszar Funkcjonalny):
o budowa, przebudowa dróg w obszarach funkcjonalnych Olsztyna, Elbląga i Ełku;
o budowa, przebudowa dróg w obszarach funkcjonalnych Olsztyna, Elbląga i Ełku związanych ze zrównoważoną mobilnością miejską;
Ekomobilny MOF:
o budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego zgodnie ze strategiami miejskimi obejmującymi ograniczenie emisyjności w transporcie (m.in. budowa parkingów Park&Ride, buspasów, zintegrowanych przystanków przesiadkowych, sygnalizacja wzbudzania, drogi rowerowe);
Bezpieczny MOF:
o wprowadzenie systemu bezpieczeństwa regionu olsztyńskiego tj. stworzenie (przebudowa) Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa, stworzenie spójnego cyfrowego systemu łączności oraz spójnego sytemu bezpieczeństwa na akwenach wodnych; uruchomienie portalu informatycznego oraz aplikacji mobilnych, wyposażenie RCB w Mobilne Centrum Kierowania, stworzenie Regionalnego Magazynu Kryzysowego;
Mobilny MOF – część realizowana z krajowych programów operacyjnych:
o rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa
o budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworca PKS/PKP;
o przedłużenie linii tramwajowej do Kortowa III, na osiedle Pieczewo i do Miechlin wraz z budową zajezdni tramwajowej;
o zakup taboru tramwajowego
o rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – w tym: budowa nowej zajezdni autobusowej na os. Pieczewo; zakup niskoemisyjnego taboru, przebudowa układu ulicznego w centrum Olsztyna; przebudowa alei Sybiraków raz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego do granicy miasta; przebudowa wiaduktu na koleją w ciągu ul. Limanowskiego; rozbudowa systemu komunikacyjnego dróg rowerowych.

12. OBSZAR ZADAŃ POTENCJALNYCH (NIESPRECYZOWANYCH)
12.1. Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań technologicznych z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie;
12.2. Termomodernizacja budynków Aresztu Śledczego w Olsztynie
12.3. Termomodernizacja budynków Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Olsztynie
12.4. Termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kormoran”
12.5. Ocieplanie ścian budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
12.6. Wymiana źródeł ciepła w przedsiębiorstwie obsługi PKS SA
12.7. Kompleksowa modernizacja systemu produkcji energii w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie poprzez wykorzystanie OZE i kogeneracji wraz z wymianą punktów świetlnych na energooszczędne
12.8. Kompleksowa modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych i ścieków z obiektu Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Jagiellońska 78 wraz z systemem oczyszczania i neutralizacji
12.9. Kompleksowa termomodernizacja budynków „A, B i D” Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie
12.10. Termomodernizacja budynków zarządzanych przez Tadeusza Szeklickiego
12.11. Przebudowa budynku stanowiącego siedzibę Powiatu Olsztyńskiego z wykorzystaniem OZE
12.12. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Olsztynie
W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji emisji CO2 w Olsztynie przyjęto za rok bazowy (BEI – rok w stosunku do którego będą odnoszone założone cele w PGN) rok 2010. Wielkość emisji CO2 wynosi 13 823 830 t CO2. W roku pośrednim (MEI) tj. 2013 oszacowano sumę wielkości emisji CO2 na 1 301 795 t CO2. Największy udział w wielkości emisji gazu cieplarnianego przypada na sektor przemysłu i sektor mieszkaniowy.
Wdrożenie działań wymienionych w PGN zakładaosiągnięcie redukcji emisji dwutlenku węgla o 14,9% tj. 193 559 t CO2 oraz zaoszczędzenie 509 668 MWh energii w mieście do 2020 roku.
Działania spowodują wypracowanie oszczędności dla miejskiego budżetu, dzięki zoptymalizowaniu zużycia energii i paliw w budynkach gminnych. Skutkiem wdrożenia wszystkich przewidzianych w dokumencie działań jest (obok redukcji emisji gazów cieplarnianych) redukcja stężenia ubocznych produktów spalania (tlenków węgla, azotu i siarki, benzo(a)pirenu oraz pyłów PM10 i PM2.5) w powietrzu, co pozytywnie wpłynie na zdrowie mieszkańców miasta.
Zachęcamy do czynnego udziału mieszkańców w planowanych konsultacjach, ponieważ mają one nie tylko charakter informacyjny, ale mają przede wszystkim wywołać dyskusję na temat niskoemisyjnej przyszłości Olsztyna. Celem konsultacji jest przede wszystkim zasięgnięcie opinii mieszkańców, którzy stanowią głos doradczy w tym projekcie. Zgłoszone uwagi będą mieć wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym Planie gospodarki niskoemisyjnej.

Zapraszamy do dyskusji

Zarządzenie Prezydenta Olsztyna
http://www.bip.olsztyn.eu/bip/dokument/308790/
kaminski.bartosz
 
Posty: 215
Rejestracja: 24 czerwca 2010, 09:18

Re: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Postautor: bartek_b » 24 marca 2015, 00:10

Proszę o informację jakie były kryteria doboru uczestników programu?
bartek_b
 
Posty: 369
Rejestracja: 18 października 2010, 20:49

Re: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Postautor: bartek_b » 24 marca 2015, 00:12

W dniu 23 marca został złożony wniosek w sprawie zmiany trybu i czasu trwania konsultacji społecznych „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna”.

Szanowny Panie Prezydencie!

Decyzją z dnia 13 marca br. zarządził Pan przeprowadzenie konsultacji w prawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna”.

W ogłoszeniu zamieszczonym na Platformie Konsultacji Społecznych napisano, iż gospodarka niskoemisyjna, jako jeden z głównych celów gospodarczych UE, charakteryzuje się przede wszystkim proekologicznym podejściem do rozwoju gospodarczego. Stawia na wzrost konkurencyjności gospodarki poprzez zastosowanie zielonych technologii tj. zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, minimalizację wykorzystania paliw kopalnych oraz zwiększenie efektywności energetycznej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. I dalej, celem głównym PGN jest wspominana transformacja miasta w kierunku zrównoważonej gospodarki, opartej na wykorzystaniu OZE, poprawy efektywności energetycznej budynków i urządzeń w mieście, dążącej do redukcji emisji gazów cieplarnianych, a tym samym – poprawy jakości powietrza w Olsztynie. Planowane zadania zostały zapisane w 12 obszarach, które hasłowo zostały wymienione.

Z powyższych informacji wynika, że opracowywany dokument jest bardzo ważny dla przyszłego rozwoju miasta i obejmuje praktycznie wszystkie obszary jego działania. Prawdopodobnie będzie to również obszerny dokument, zawierający wiele fachowego słownictwa.

Wobec powyższego niemożliwym jest aby mieszkańcy w tak krótkim czasie, praktycznie w ciągu jednego spotkania konsultacyjnego zapoznali się z założeniami tego dokumentu, wyrazili swoją opinię i przedyskutowali temat.

Dlatego składamy wniosek o wydłużenie czasu trwania konsultacji społecznych w/w temacie i rozszerzenie ich formy do co najmniej dwóch spotkań konsultacyjnych oraz do co najmniej jednego spotkania warsztatowego.

Z poważaniem
Bartłomiej Biedziuk
wiceprezes FRO
bartek_b
 
Posty: 369
Rejestracja: 18 października 2010, 20:49

Re: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Postautor: bartek_b » 25 marca 2015, 10:50

1. Proszę o rozwinięcie punktu: EFEKTYWNA PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA
"2.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja systemów energetycznych:
zadanie - Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań – etap I;
zadanie – Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań – II etap;
zadanie – Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań – III etap;
"

Proszę o wyjaśnienie na czym ma polegać budowa, rozbudowa i modernizacja systemów energetycznych?
Proszę o wyjaśnienie co to są energooszczędne rozwiązania?

2. Proszę o rozwinięcie punktu: NISKOEMISYJNY TRANSPORT
"4.4. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w celu upłynnienia ruchu i ograniczenia emisji: zadanie - Budowa i modernizacja obwodnic i odcinków drogowych I; zadanie - Budowa i modernizacja obwodnic i odcinków drogowych II; zadanie - Budowa i modernizacja obwodnic i odcinków drogowych III"

Jakie inwestycje kryją się pod poszczególnymi zadaniami?
Co oznacza hasło niskoemisyjny tabor autobusowy?
Proszę o uzasadnienie w jaki sposób budowa i modernizacja dróg ma wpłynąć na ograniczenie emisji spalin?

3. OGRANICZENIE EMISJI W BUDYNKACH:
Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób Przebudowa Stadionu Miejskiego w Olsztynie ma wpłynąć na obniżenie emisji CO2, podniesienie efektywności energetycznej lub wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii?
Proszę o wyjaśnienie dlaczego w ramach modernizacji budynków mieszkalnych wymieniona jest tylko spółdzielnia mieszkaniowa Jaroty? Co z pozostałymi spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi?
Na czym ma polegać Wsparcie mieszkańców w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków i ograniczania emisji?

4. GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Co oznacza hasło: "Niskoemisyjna gospodarka przestrzenna: zadanie - Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego"?
Proszę o wyjaśnienie jakie to mają być zapisy, w jaki sposób mają wpłynąć na ograniczenie emisji?

5. ADMINISTRACJA I INNE
W jakim celu ma powstać jednostka „Referat zarządzania energią”?
Istnieje już przecież Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej.
Czy ma to być nowa jednostka Urzędu Miasta, czy wydzielona z innej?
Czy w będą w niej zatrudnione nowe osoby, czy zostaną wykorzystane już istniejące zasoby kadrowe UM?

6. OBSZAR ZADAŃ POTENCJALNIE PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020
- "przedłużenie linii tramwajowej do Kortowa III, na osiedle Pieczewo i do Miechlin wraz z budową zajezdni tramwajowej."
Czy to oznacza, że Urząd Miasta planuje budowę kolejnej zajezdni tramwajowej?
Dlaczego nie rozważa się budowę linii tramwajowej w kierunku Zatorza?

- "rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – w tym: (…) przebudowa alei Sybiraków wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego do granicy miasta;"
Jakie są plany przebudowy ul. Sybiraków? Proszę o podanie planowanej ilość pasów ruchu, szerokości jezdni, informacji o infrastrukturze rowerowej (ścieżki rowerowe obustronne-jednostronne, dwukierunkowe-jednokierunkowe, a może pasy dla rowerów), informacji o zieleni przyulicznej (jakiego rodzaju zieleń: trawy ,krzewy, drzewa; obustronnie-jednostronnie), budowie linii tramwajowej.

7. OBSZAR ZADAŃ POTENCJALNYCH (NIESPRECYZOWANYCH)
Dlaczego termomodernizacja dotyczy budynków tylko jednej spółdzielni mieszkaniowej (Kormoran)?
Dlaczego termomodernizacja dotyczy budynków tylko jednego prywatnego zarządcy budynków (T. Szeklicki)?

8. GOSPODARKA ODPADAMI
"Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej powstałej w wyniku przetworzenia odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą; "
W jaki sposób budowa spalarni ma spowodować redukcję stężenia ubocznych produktów spalania (tlenków węgla, azotu i siarki, benzo(a)pirenu oraz pyłów PM10 i PM2.5) w powietrzu?

9. W którym obszarze działania znajduje się ograniczenie „produkcji” odpadów?
bartek_b
 
Posty: 369
Rejestracja: 18 października 2010, 20:49

Re: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Postautor: bartek_b » 26 marca 2015, 11:43

Proszę o zamieszczenie odnośnika do strony, na której można zapoznać się z dokumentem, który ma być konsultowany.

W chwili obecnej wygląda na to, że konsultacjom został poddany spis treści.
bartek_b
 
Posty: 369
Rejestracja: 18 października 2010, 20:49

Re: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Postautor: kaminski.bartosz » 26 marca 2015, 13:03

Informujemy, iż dokument znajduje się w opisie konsultacji dotyczących Planu.
Poniżej zamieszczam do niego link

http://www.konsultacje.olsztyn.eu/image ... lsztyn.PDF
kaminski.bartosz
 
Posty: 215
Rejestracja: 24 czerwca 2010, 09:18

Re: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Postautor: bartek_b » 27 marca 2015, 00:53

Dzięki nowym odcinkom drogowym poprawi się płynność, przejezdność i bezpieczeństwo
ruchu drogowego. Ponieważ poprawią się warunki komunikacyjne, to należy przewidzieć, że
wykorzystanie pojazdów w transporcie prywatnym wzrośnie. Jednakże, zakłada się, że
wzrost płynności ruchu spowoduje zmniejszenie zużycia paliwa w ruchu lokalnym (w korkach
zdecydowanie wzrasta zużycie paliwa, w porównaniu do płynnego ruchu miejskiego). Jako
efekt działania przyjęto założenie spadku emisji z transportu prywatnego i komercyjnego o
0,5%.


Państwo tak na serio???
Proszę o podanie symulacji/danych/wyliczeń, czegokolwiek na podstawie czego wysnuto teorię, że wzrost wykorzystania pojazdów w transporcie prywatnym na skutek zwiększenia przejezdności spowoduje mniejsze zużycie paliwa, tym samym mniejszą ilość powstających spalin?

Zdawało mi się, że najważniejszym czynnikiem decydującym o ilości powstawania spalin jest liczba samochodów na drogach.
Drogi trzeba remontować, ale nie należy ich poszerzać.

W gęsto zabudowanych obszarach zwiększenie pojemności komunikacyjnej (podaży) jest ograniczone. W przypadku zwiększenia przepustowości układu drogowego (np. przez poszerzenie istniejącej drogi) powstaje szansa do jazdy samochodem osoby (osób), które – ze względu na warunki ruchu (zatłoczenie, długi czas jazdy) – rezygnowały z jazdy po danej trasie, lub korzystały z transportu publicznego. Następuje wyzwolenie „stłumionego popytu”. Efektem jest zwiększenie natężenia ruchu i zatłoczenie (mierzone stosunkiem natężenia ruchu do przepustowości) na niezmienionym poziomie. Prędkość podróżowania nie ulega zmianie w stosunku do sytuacji przed inwestycją. Na prędkość tą, nazywaną niekiedy „prędkością krytyczną”, pewien wpływ ma jakość transportu publicznego, jednak wpływ ten jest ograniczony.


A tu w przystępny sposób wyjaśnienie znanych i stosowanych praw dotyczących nowoczesnej polityki transportowej w miastach:
http://powietrze.krakow.pl/prawo-lewisa ... sze-korki/
bartek_b
 
Posty: 369
Rejestracja: 18 października 2010, 20:49

Re: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Postautor: kaminski.bartosz » 31 marca 2015, 09:55

odpowiedź na post: autor: bartek_b » pn mar 23, 2015 11:10 pm

W programie mogli brać udział wszyscy interesariusze, czyli jednostki, grupy bądź organizacje, na które PGN pośrednio/bezpośrednio oddziałuje.
Głównymi interesariuszami są jednostki miejskie (interesariusze wewnętrzni), mieszkańcy miasta i instytucje publiczne, oraz organizacje pozarządowe i władze miasta..
kaminski.bartosz
 
Posty: 215
Rejestracja: 24 czerwca 2010, 09:18

Re: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Postautor: kaminski.bartosz » 31 marca 2015, 09:58

odpowiedź na post: autor: bartek_b » czw mar 26, 2015 11:53 pm

Emisja CO2 z sektora transportu samochodów osobowych nie zależy TYLKO od liczby samochodów, lecz w dużym stopniu od prędkości z jaką się poruszają. Najniższa emisja CO2 występuję przy prędkości 70 km/h, przy czym np.. poruszając się z prędkością 50 km/h emisja CO2 jest 2,5 razy mniejsza, niż w przypadku poruszania się w zatorze samochodowym z prędkością ok 10 km/h. W związku z tym upłynnienie ruchu drogowego powinno znacząco przyczynić się do spadku emisji CO2. Więcej inf. na ten temat (w szczególności rys. 16) w publikacji m.in. prof. Zdzisława Chłopka "Emisja zanieczyszczeń z slinika samochodu w testach jezdnych symulujących rzeczywiste użytkowanie trakcyjne", dostępnej pod adresem: http://ip.simr.pw.edu.pl/zn/artykuly/zn ... 67-076.pdf
kaminski.bartosz
 
Posty: 215
Rejestracja: 24 czerwca 2010, 09:18

Re: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Postautor: kaminski.bartosz » 31 marca 2015, 10:00

odpowiedzi na Posty: bartek_b » 25 March 2015, 10:50


I.1. Proszę o rozwinięcie punktu: EFEKTYWNA PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA

"2.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja systemów energetycznych:
zadanie - Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań – etap I;
zadanie – Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań – II etap;
zadanie – Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań – III etap;"
Są to takie rozwiązania technologiczne, które służą redukcji strat ciepła wynikających z technologii produkcji i dystrybucji ciepła. Działania związane z budową, rozbudową i modernizacji systemów energetycznych służą poprawie efektywności energetycznej w części technologicznej.


Proszę o wyjaśnienie na czym ma polegać budowa, rozbudowa i modernizacja systemów energetycznych?



Szczegóły zadań modernizacyjnych z zakresu przebudowy systemu dystrybucji w kontekście gospodarki niskoemisyjnej opisane są w treści dokumentu PGN na stronach 120-126.


Proszę o wyjaśnienie co to są energooszczędne rozwiązania?

Energooszczędne rozwiązania prowadzą do uzyskania jak najlepszego efektu ekonomicznego poprzez:
· Efektywne wykorzystanie ciepła,
· Korzystanie z odnawialnych źródeł energii.
· Rozwiązania energooszczędne są to rozwiązania powodujące redukcję zużycia energii, a co się z tym także wiąże, obniżenie kosztów związanych z efektywniejszym wykorzystywaniem energii.


I.2. 2. Proszę o rozwinięcie punktu: NISKOEMISYJNY TRANSPORT
"4.4. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w celu upłynnienia ruchu i ograniczenia emisji: zadanie - Budowa i modernizacja obwodnic i odcinków drogowych I; zadanie - Budowa i modernizacja obwodnic i odcinków drogowych II; zadanie - Budowa i modernizacja obwodnic i odcinków drogowych III"

Transport niskoemisyjny jest obszarem obejmującym aspekty związane z obniżeniem zużycia paliw i redukcją emisji zanieczyszczeń. Dotyczy m.in. zmiany pojazdów zasilanych paliwem wyżej emisyjnym na paliwo o niższej emisyjności, promowania transportu zbiorowego nad transportem indywidualnym oraz wprowadzanie do powszechnego zastosowania zaleceń ekojazdy.

Jakie inwestycje kryją się pod poszczególnymi zadaniami?

Wszystkie zadania są szczegółowo opisane w PGN (kilku stronnicowy opis). Fragment opisu poniżej:
„Zadanie 4.4.1. Budowa i modernizacja obwodnic i odcinków drogowych I
Zadanie budowa i modernizacja obwodnic i odcinków drogowych I stanowi zadanie wpisane do WPF.
Na terenie miasta do realizacji są przewidziane następujące inwestycje drogowe:
• Budowa połączenia ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK 51 na odcinku Al. Warszawskiej w Olsztynie. Projekt komplementarny do Mobilny MOF (7b) i Mobilny MOF (4e). Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T
Funkcją nowej trasy będzie przede wszystkim usprawnienie dojazdu do drogi krajowej nr 51 oraz planowanej obwodnicy Olsztyna. Nowe odcinki drogowe umożliwią bezpośredni dojazd do południowej części miasta od strony Warszawy, z ominięciem wjazdu do centralnej części Olsztyna. Przy nowopowstających fragmentach dróg równolegle zbudowane zostaną ciągi zapewniające komunikację pieszą oraz rowerową – oddzielone pasem zieleni izolacyjnej. Przy projektowaniu uwzględniono również zatoki autobusowe. Koszt inwestycji szacuje się na około 200 mln zł.”
Zadania z „I” to zadania wpisane do WPF, zadania „II” to zadania potencjalnie przeznaczone do realizacji, mogące znaleźć się w WPF w przyszłości, zadania „III” to zadania finansowane poza budżetem miasta Olsztyna, których wpisanie do WPF nie dotyczy. Informacje ze statusem tych zadań zestawione są w harmonogramie rzeczowo-finansowym PGN. Opis priorytetu znajduje się na stronach 148-153.


Co oznacza hasło niskoemisyjny tabor autobusowy?

Wprowadzenie autobusów ekologicznych o niższym spalaniu i mniejszej emisji spalin, w tym pojazdów o napędzie elektrycznym i hybrydowym.
Zadanie zakupu niskoemisyjnego taboru autobusowego obejmuje stopniową wymianę pojazdów komunikacji publicznej w mieście Olsztyn. Planuje się zakup 50 szt. niskoemisyjnych autobusów na potrzeby transportu zbiorowego.


Proszę o uzasadnienie w jaki sposób budowa i modernizacja dróg ma wpłynąć na ograniczenie emisji spalin?

Ograniczenie emisji spalin będzie spowodowane „upłynnieniem” ruchu samochodowego. Przy tzw. ruchu „szarpanym” emisja spalin jest wyższa, niż w ruchu relatywnie jednostajnym.

Ograniczenie emisji spalin:
1. Bardziej rozbudowany system drogowy – mniej wzmożony ruch pojazdów w centrum miasta (najwięcej zanieczyszczeń produkowanych jest w sytuacjach zatłoczeń ulicznych, jazda ustabilizowana ukierunkowana na mniejszą emisję)
2. Ruch tranzytowy z obszarów o gęstej zabudowie przeniesiony na peryferia poprzez budowę obwodnic i modernizację dróg istniejących.
3. Kolejnym działaniem mającym na celu zmniejszenie emisji spalin samochodowych jest przebudowa, rozbudowa i wyremontowanie dróg w obrębie miasta – lepsze drogi -> mniejsze tarcie -> mniejsza emisja. Poprawa jakości nawierzchni wpływa na zmniejszenie oporów tarcia i w konsekwencji redukcja zapotrzebowania na paliwo i reedukacja emisji.


I.3. 3. OGRANICZENIE EMISJI W BUDYNKACH:
Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób Przebudowa Stadionu Miejskiego w Olsztynie ma wpłynąć na obniżenie emisji CO2, podniesienie efektywności energetycznej lub wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii?
Przebudowa stadionu spowoduje zmianę standardu budowlanego budynku zbliżając go do standardu budynku niskoenergetycznego/energooszczędnego.
Proszę o wyjaśnienie dlaczego w ramach modernizacji budynków mieszkalnych wymieniona jest tylko spółdzielnia mieszkaniowa Jaroty? Co z pozostałymi spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi?

Poza Spółdzielnią Jaroty, uwzględniono także Spółdzielnię Kormoran. W PGN uwzględniono wszystkie jednoski zgłaszające zadania, w ww. zakresie jest jeszcze zadanie spółdzielni mieszkaniowej Jaroty i budynki zarządzane przez Zarządcę Nieruchomości mgr Tadeusza Szeklickiego. W PGN są również zadania ogólne z których mogą korzystać inne budynki mieszkalne (ich właściciele/zarządcy), np. Priorytet 3.4. Realizacja zapisów Programu ochrony powietrza dot. wymiany źródła energii. Informujemy również, że PGN jest dokumentem „żywym” i każde (wpisujące się w PGN) zgłaszane zadanie może zostać dodane na etapie aktualizacji. Za zbieranie zadań i aktualizację dokumentu będzie odpowiedzialny Koordynator PGN.

Na czym ma polegać Wsparcie mieszkańców w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków i ograniczania emisji?

Uwzględnia się tu: prace projektowe, budowlane i wykonawcze. W zakres realizowanych prac będą wchodzić m.in. dotacje do: wymiany indywidualnych źródeł ciepła na efektywniejsze, instalacji OZE i kompleksowych termomodernizacji.


I.4. 4. GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Co oznacza hasło: "Niskoemisyjna gospodarka przestrzenna: zadanie - Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego"?
Proszę o wyjaśnienie jakie to mają być zapisy, w jaki sposób mają wpłynąć na ograniczenie emisji?

W ramach priorytetu NISKOEMISYJNEJ GOSPODARKI PRESTRZENNEJ mogą być realizowane wszystkie działania zapewniające korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju). Realizacja tego priorytetu stworzy w mieście strefę, gdzie będą budowane obiekty, które będą wykorzystywały technologie OZE (np. geotermia płytka, kolektory słoneczne), jak również wprowadzenie transportu niskoemisyjnego. Budynki będą budowane według specjalnych wytycznych, dzięki czemu będą miały niskie zapotrzebowanie na energię. Takie osiedle będzie również wizytówką miasta przyjaznego środowisku.
Działanie ma na celu stosowanie odpowiednich zapisów, umożliwiających np. ograniczenie emisji benzo(a)pirenu, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących np. układu zabudowy zapewniającego przewietrzanie miasta, wprowadzania zieleni izolacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz ustalenia zakazu stosowania paliw stałych, w obrębie projektowanej zabudowy (w przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych).


I.5. 5. ADMINISTRACJA I INNE
W jakim celu ma powstać jednostka „Referat zarządzania energią”?
Istnieje już przecież Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej.
Czy ma to być nowa jednostka Urzędu Miasta, czy wydzielona z innej?
Czy w będą w niej zatrudnione nowe osoby, czy zostaną wykorzystane już istniejące zasoby kadrowe UM?

Powstanie Referatu zarządzania energią jest niezbędne dla prawidłowego wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej prowadzącego do m.in. zwiększenia aktywności energetycznej gminy, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnych technologii. Głównym celem jest dopilnowanie, aby cele i kierunki działań wyznaczone w PGN były skutecznie realizowane (również poprzez zapewnienie odpowiednich zapisów w prawie lokalnym, dokumentach strategicznych i planistycznych oraz wewnętrznych instrukcjach). Koordynator będzie odpowiedzialny za prawidłowe wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej i jego monitoring.
W trakcie realizacji zadań wynikających z Planu gospodarki niskoemisyjnej część zadań będzie ulegać zmianom (rozszerzenie/zawężenie zakresu zadania). Część interesariuszy widząc korzyści z posiadania zadań w Planie gospodarki niskoemisyjnej, mimo wcześniejszego braku zainteresowania, wyrazi chęć uzupełnienia Planu o nowe zadania. Przewiduje się również pojawianie nowych zadań w związku z rozwojem technologicznym i zmianami ekonomicznymi realizacji zadań.
Referat zarządzania energią będzie działać w strukturze Biura Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Energetycznej. Rozdział kompetencji pomiędzy pracownikami nowopowstałego referatu będzie należeć do Kierownika Referatu i powinien być uzależniony od zakresu wiedzy i doświadczenia nowych pracowników.
Sposób ustalania kadr leży w gestii Urzędu Miasta. Jedynym warunkiem jest fakt, iż zatrudniane osoby muszą posiadać wyższe wykształcenie techniczne w zakresie swojego stanowiska (lub pokrewne) i minimum 3 lata doświadczenia na polu związanym ze swoim wykształceniem.


I.6. 6. OBSZAR ZADAŃ POTENCJALNIE PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

- "przedłużenie linii tramwajowej do Kortowa III, na osiedle Pieczewo i do Miechlin wraz z budową zajezdni tramwajowej."
Czy to oznacza, że Urząd Miasta planuje budowę kolejnej zajezdni tramwajowej?
Dlaczego nie rozważa się budowę linii tramwajowej w kierunku Zatorza?

Działanie polegać będzie na przedłużeniu linii tramwajowej w kierunku Kortowa III, na osiedle Pieczewo i w kierunku Michelin wraz z ROZBUDOWĄ zajezdni tramwajowej. Nie jest to budowa nowej zajezdni, ale rozbudowa już istniejącej.

Na chwilę obecną planowana jest jedynie ta inwestycja związana z przedłużeniem linii tramwajowej. Więcej informacji dotyczących rozwoju sieci komunikacji zbiorowej w Mieście można znaleźć w: „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Olsztyna na lata 2012-2027”., odwołujemy także na stronę: http://olsztynskietramwaje.pl/


- "rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – w tym: (…) przebudowa alei Sybiraków wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego do granicy miasta;"
Jakie są plany przebudowy ul. Sybiraków? Proszę o podanie planowanej ilość pasów ruchu, szerokości jezdni, informacji o infrastrukturze rowerowej (ścieżki rowerowe obustronne-jednostronne, dwukierunkowe-jednokierunkowe, a może pasy dla rowerów), informacji o zieleni przyulicznej (jakiego rodzaju zieleń: trawy ,krzewy, drzewa; obustronnie-jednostronnie), budowie linii tramwajowej.

Efektem realizacji działania związanego z przebudową alei Sybiraków będzie: droga klasy G (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm.) oraz obustronne chodniki i ścieżki rowerowej. W ramach realizacji inwestycji przewidziane jest nadanie priorytetu transportu publicznego poprzez wydzielone buspasy. Szczegóły inwestycji będą doprecyzowane na etapie procesu projektowego.


I.7. 7. OBSZAR ZADAŃ POTENCJALNYCH (NIESPRECYZOWANYCH)
Dlaczego termomodernizacja dotyczy budynków tylko jednej spółdzielni mieszkaniowej (Kormoran)?
Dlaczego termomodernizacja dotyczy budynków tylko jednego prywatnego zarządcy budynków (T. Szeklicki)?

W PGN obecnie zawarte są zadania spółdzielni: Jaroty i Kormoran. Dodatkowo termomodernizowane będą budynki zarządzane przez p. Tadeusza Szeklickiego.
Informacja o opracowywaniu PGNu została podana publicznie. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość zgłoszenia chęci włączenia do planu i dostarczenia potrzebnych danych. Nie zamieszczenie zadań innych spółdzielni nie zamyka drogi do uzupełnienia zadań na etapie aktualizacji PGN.


I.8. 8. GOSPODARKA ODPADAMI
"Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej powstałej w wyniku przetworzenia odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą; "
W jaki sposób budowa spalarni ma spowodować redukcję stężenia ubocznych produktów spalania (tlenków węgla, azotu i siarki, benzo(a)pirenu oraz pyłów PM10 i PM2.5) w powietrzu?

Poziom redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza wynika z obowiązujących wymagań prawnych. Uruchomienie spalarni, która będzie dostarczała ciepło na potrzeby systemu ciepłowniczego Olsztyna, spowoduje zastąpienie części strumienia węgla spalanego obecnie na te potrzeby. W chwili obecnej węgiel stanowi niemal 100% tego strumienia. Źródła spalające węgiel jak też spalarnie mają określone w prawie tzw. standardy emisyjne, z tym, że standardy dla spalarni są znacząco ostrzejsze, a praca w warunkach niedotrzymania standardów jest niemożliwa – a więc praktyce spowoduje to obniżenie emisji zanieczyszczeń. Warto tu dodać, że zainstalowany w spalarni system ciągłego pomiaru emisji (wymóg prawny) - pozwala na stałe jej monitorowanie. Przekroczenie standardów bezpośrednio wymusza zatrzymanie takiej instalacji. W przypadku węgla nie jest to tak bezwzględne. Warunki te pośrednio dają gwarancję że spalarnia będzie przystosowana do dotrzymywania ostrych standardów i inaczej nie będzie mogła pracować. W efekcie emisja będzie niższa niż w przypadku spalania węgla.

I.9. 9. W którym obszarze działania znajduje się ograniczenie „produkcji” odpadów?

Zgodnie z Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013 głównym celem PGN nie jest ograniczenie „produkcji odpadów”. Główne cele planów gospodarki niskoemisyjnej:
Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020[1], tj.:
Ø redukcji emisji gazów cieplarnianych;
Ø zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych;
Ø redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).
Działania zawarte w planach muszą być spójne z tworzonymi POP i PDK oraz w efekcie doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). „

Aspekty gospodarki odpadami w PGN są poruszone w:
VI.4. Inne możliwości redukcji emisji CO2 w mieście Olsztyn

Poza działaniami z dziedziny budownictwa, transportu, energetyki i wykorzystania OZE rekomendowane są następujące działania w zakresie ograniczenia emisji w Olsztynie:
· działania techniczne i technologiczne:
· efektywne wykorzystanie kompostowników przydomowych do przetwarzania odpadów organicznych;
· wykorzystanie wody deszczowej do podlewania terenów zielonych;
· nasadzenia drzew (wychwyty CO2) i tworzenie korytarzy napowietrzających miasto.
· działania nietechniczne (organizacyjne, informacyjne, edukacyjne), zmiana wzorców konsumpcji i ograniczenie odpadów komunalnych poprzez:
· udostępnianie na stronach Urzędu Miasta Olsztyna e-edukatorów, z których będzie można skorzystać w dowolnym momencie i które ułatwią planowanie zakupów;
· opracowanie programów edukacyjnych przekazywanych za pośrednictwem radia i telewizji, które przyczyniłyby się do kształtowania odpowiednich zachowań;
· podnoszenie świadomości społecznej w zakresie możliwości zapobiegania powstawaniu odpadów;
· segregacja odpadów;
· wywieranie wpływu konsumentów na handlowców w celu zastąpienia opakowań z tworzyw sztucznych opakowaniami wielokrotnego użytku z innych materiałów.
· upowszechnianie wiedzy na temat faktycznego wpływu opakowań na zużycie energii oraz na emisje gazów cieplarnianych;
· zachęcanie do zakupu wysokoskoncentrowanych wyrobów chemii gospodarczej.

Priorytet 5.1. Zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W ramach priorytetu mogą być realizowane wszystkie działania o charakterze inwestycyjnym, zgodnie z założeniami ma przyczynić się do wdrożenia nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym termicznego przekształcania odpadów oraz intensyfikacji odzysku, recyklingu odpadów oraz ich unieszkodliwiania w procesach innych niż składowanie, w także likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami.
Wszystkie realizowane działania w ramach tego priorytetu będą bezpośrednio przyczyniać się do:
· realizacji zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki odpadami;
· poprawy stanu środowiska;
· selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta;
· racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi;
· zmniejszenia ilości odpadów składowanych;
· zmniejszenia ilości odpadów składowanych na składowisku odpadów;
· poprawy warunków życia mieszkańców;
· uświadamiania mieszkańców objętych projektem w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami.


Do zadań w zakresie ograniczenia składowania odpadów (skutek zbliżony do ograniczenia produkcji odpadów) zalicza się Zadanie 5.1.1. Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej powstałej w wyniku przetworzenia odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Sektor wytwarzania energii à wytwarzanie i przesył ciepła sieciowego à odpady komunalne będą wykorzystywane jako paliwo dla nowego, kogeneracyjnego źródła, które powstanie na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej.
kaminski.bartosz
 
Posty: 215
Rejestracja: 24 czerwca 2010, 09:18

Re: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Postautor: bartek_b » 08 kwietnia 2015, 00:22

Pytania i wnioski do dokumentu pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna”

1. Co jest ważniejszym czynnikiem powodującym redukcję emisji spalin samochodowych: zmniejszenie liczby samochodów w ruchu ulicznym, czy poprawa warunków jazdy?

2. Dlaczego nowe drogi planuje się jako szerokie arterie zachęcające do korzystania z indywidualnych środków transportu? (Bałtycka, Pstrowskiego, Towarowa,).
Dlaczego ten dokument akceptuje takie rozwiązania?


3. W priorytecie:” 4.4. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w celu upłynnienia ruchu i ograniczenia emisji”
Zawarto szereg inwestycji polegających na budowie nowych lub rozbudowie istniejących dróg. Jako spodziewany efekt napisano: „Dzięki nowym odcinkom drogowym poprawi się płynność, przejezdność i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ponieważ poprawią się warunki komunikacyjne, to należy przewidzieć, że wykorzystanie pojazdów w transporcie prywatnym wzrośnie. Jednakże, zakłada się, że wzrost płynności ruchu spowoduje zmniejszenie zużycia paliwa w ruchu lokalnym (w korkach zdecydowanie wzrasta zużycie paliwa, w porównaniu do płynnego ruchu miejskiego). Jako efekt działania przyjęto założenie spadku emisji z transportu prywatnego i komercyjnego o 0,5%.”
Jak wynika z powyższego zostaną stworzone lepsze warunki do wykorzystania indywidualnych środków transportu, a im lepsze warunki na drodze, tym większa chęć do przemieszczania się własnym samochodem, przez co wzrośnie liczba samochodów w ruchu, tym samym wzrośnie emisja spalin.
Wnioskuję o wykreślenie w całości powyższego priorytetu.
Należy dążyć do ograniczenia liczby samochodów na ulicach, co powinno być zawarte w priorytecie „4.3. Zrównoważona mobilność mieszkańców”.

4. Prawie w każdym załączonym projekcie drogowym zawarte są zatoki autobusowe.
Jak to się ma do priorytetyzacji niskoemisyjnego transportu zbiorowego?
Wnioskuję za wykreśleniem zapisów o budowie zatok autobusowych.
Zatoki autobusowe poprawiają warunki jazdy w transporcie indywidualnym, a nie zbiorowym. http://www.zm.org.pl/?a=zatoki_przystanki_1

5. „Przebudowa ciągu ulic Pstrowskiego, Wyszyńskiego, Leonharda w Olsztynie w ciągu drogi krajowej DK-16. Projekt komplementarny do Mobilny MOF (7b) i Mobilny MOF (4e). Inwestycja umożliwi większy dostęp mieszkańcom do powiatu olsztyńskiego i metropolii warszawskiej drogą krajową nr 16 Wielkich Jezior Mazurskich.” Str.151
Powstanie południowa obwodnica Olsztyna (str.153), która przejmie funkcje DK nr 16, tym samym nie będzie konieczności przejazdu przez miasto. Co do polepszenia dostępu mieszkańcom powiatu do stolicy województwa, należy rozbudowywać transport zbiorowy, w szczególności kolejowy.
Powyższe zadanie nie kwalifikuje się jako ograniczenie emisji.

6. Przebudowa al. Sybiraków wraz z Al. Wojska Polskiego od skrzyżowania z Al. Sybiraków do granicy Olsztyna.
Realizacja inwestycji przyczyni się do udrożnienia przejazdu przez miasto Olsztyn na północ, w kierunku miejscowości Dobre Miasto i Bartoszyce. Nowo przebudowana trasa ma polepszyć komunikację z zamieszkałymi przedmieściami Olsztyna oraz usprawnić transport międzyosiedlowy.
Z powyższego uzasadnienia wynika, że nastąpi poprawa w dojeździe na przedmieścia Olsztyna, co spowoduje wzrost atrakcyjności osiedlania się na przedmieściach, przez co ruch samochodowy wzrośnie.
Ponadto kosztem mieszkańców Zatorza Urząd Miasta planuje udrożnienie przejazdu przez miasto. A w spodziewanych korzyściach środowiskowych wyraźnie napisano o zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń transportowych (str.153).
Powyższe zadanie nie kwalifikuje się jako ograniczenie emisji.
Wnioskuję za jego wykreśleniem.
Należy rozbudować system transportu zbiorowego z przedmieściami Olsztyna.

7. Co to jest łańcuch ekomobilności? Wielokrotnie wymieniany przy projektach drogowych.

8. W zadaniu „4.3.1. Rozwój infrastruktury rowerowej:” wpisano typowe inwestycje drogowe, których głównym celem jest przebudowa jezdni, tym samym poprawa warunków do jazdy samochodem.
Wpisane inwestycje nie są priorytetowymi dla rozwoju infrastruktury rowerowej. Należy je wykreślić, pozostawiając jedynie rozbudowę chodników i ścieżek rowerowych.
9. W ramach obszaru „3. Ograniczanie emisji w budynkach” wpisano zadanie: 3.1.4. Bezpieczny MOF, gdzie w zakresie zadania możemy przeczytać: - wykonanie nowych schodów wejściowych; - wzmocnienie ścian okalających pomieszczenie podręcznego magazynu broni oraz kancelarii tajnej z archiwum; - wzmocnienie i dostosowanie konstrukcji nośnej budynku oraz dostosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów; - wykonanie witryny szklanej w klatce schodowej;
Jak to się ma do ograniczenia gospodarki niskoemisyjnej?

10. W zagrożeniach SWOT napisano: „ze względu na politykę UE w zakresie odpadów komunalnych może zabraknąć paliwa do projektowanej nowej elektrociepłowni miejskiej.” Co wtedy? Jaki jest plan awaryjny?
11. „Zadanie 3.1.8. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Olsztynie”
O ile zmniejszeniu ulegnie emisja gazów cieplarnianych?
Proszę o porównanie nowego stadionu w stosunku do obecnego.

12. Według założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn modernizacji podlegać będzie:
80% kotłów w zabudowie wielorodzinnej zostanie wymienione na ekologiczne;
90% nisko sprawnych kotłowni węglowych w zabudowie jednorodzinnej zostanie wymienionych na ekologiczne; str.96
Kto je wymieni, mieszkańcy, miasto, będą dotacje?

13. Obszar 9. Gospodarka przestrzenna Priorytet 9.1. Niskoemisyjna gospodarka przestrzenna. Realizacja tego priorytetu stworzy w mieście strefę, gdzie będą budowane obiekty, które będą wykorzystywały technologie OZE (np. geotermia płytka, kolektory słoneczne), jak również wprowadzenie transportu niskoemisyjnego. Budynki będą budowane według specjalnych wytycznych, dzięki czemu będą miały niskie zapotrzebowanie na energię. Takie osiedle będzie również wizytówką miasta przyjaznego środowisku. Str.162
Powstanie przykładowe, wzorcowe osiedle, a reszta miasta?
Zapisy o budynkach o zerowej lub minimalnej emisji obowiązkowo powinny znaleźć się miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Przy tworzeniu MPZP należy uwzględniać możliwości wietrzenia miasta, zwiększenia różnorodności funkcji w każdym obszarze miasta co zmniejszy konieczność codziennego przemieszczania się, zielona infrastrukturę (parki, zieleń przyuliczna, parki kieszonkowe, itd.)
Wszystkie wytyczne powinny zostać zawarte w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna.

14. Dokument przyjął założenia innych dokumentów, a powinien być dla nich nadrzędny (np. studium komunikacyjne). Dlaczego?
15. Plan gospodarki niskoemisyjnej powinien wyznaczać kierunki działania i stanowic zbiór zasad, jakie należy spełnić aby na ich podstawie realizować konkretne działania. Zastrzeżenia budzi wpisanie konkretnych zadań do realizacji w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.
Czy wpisanie konkretnego zadania oznacza, że zostało one zaakceptowane do dalszej realizacji i spełnia wymogi gospodarki niskoemisyjnej?

16. Czytając uzasadnienia dla części zadań mam wrażenie, że wytyczne zostały dopasowane do zadań. A przecież powinno być odwrotnie. Szczególnie jest to widoczne przy projektach drogowych.
Dlatego składam wniosek o zmianę układu dokumentu.
Plan gospodarki niskoemisyjnej powinien składać się z części zasadniczej, w której zawarte by były kierunki działania, wytyczne i zbiór zasad jakie należy spełnić aby zgłoszone działanie mogło być zakwalifikowane jako niskoemisyjne.
W drugiej części, która podlegałaby bieżącej aktualizacji wpisane by były zgłoszone i przyjęte do realizacji zadania, z wyszczególnieniem efektów, które dzięki nim zostaną osiągnięte.
bartek_b
 
Posty: 369
Rejestracja: 18 października 2010, 20:49

Re: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Postautor: kaminski.bartosz » 28 kwietnia 2015, 13:28

OBWIESZCZENIE

O wyłożeniu do publicznego wglądu
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39, 46 i 54 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 kwietnia do 11 maja 2015 r.
Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, ul. 1 Maja 3 w pokoju nr 1 (piętro I), w godzinach 8:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej www.pgn.olsztyn.eu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 maja 2015 r.
o godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1 w sali 219.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej w Urzędzie lub na adres Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, w nieprzekraczalnym terminie
do 11 maja 2015 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Olsztyna.
kaminski.bartosz
 
Posty: 215
Rejestracja: 24 czerwca 2010, 09:18

Re: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Postautor: kaminski.bartosz » 29 kwietnia 2015, 11:59

Poniżej zamieszczamy Raport z konsultacji społecznych PGN

Raport pdf
kaminski.bartosz
 
Posty: 215
Rejestracja: 24 czerwca 2010, 09:18


Wróć do Gospodarka komunalna